Skip Navigation  

Mga Libreng Serbisyo ng Translation at Interpretation

Ang mga magulang/tagapagalaga ay maaaring humiling ng libreng serbisyo ng translation o interpretation sa paaralan at/o sa departamento ng District sa pamamagitan ng pagpuno ng Form para humingi ng tulong sa kanilang pangunahing wika (Primary Language Assistance Request Form). Maaaring kumpletuhin ang mga form sa sarili ninyong wika at i-submit sa guro ng inyong anak o sa staff ng paaralan.

Kung mayroon kayong reklamo tungkol sa serbisyo ng translation/interpretation, maaaring kumpletuhin ang isang form ng reklamo (complaint form) sa sarili ninyong wika at i-submit ito sa guro ng inyong anak o sa staff ng paaralan.