Skip Navigation  

Các Dịch Vụ Phiên Dịch Giấy Tờ và Thông Ngôn MIỄN PHÍ

Phụ huynh/Giám hộ có thể yêu cầu dịch vụ phiên dịch giấy tờ hoặc thông ngôn miễn phí tại nhà trường, và/hoặc tại một văn phòng khu học chánh, bằng cách điền các mẫu đơn Yêu Cầu Trợ Giúp Ngôn Ngữ Chính (Primary Language Assistance Request). Có thể điền các mẫu đơn này bằng ngôn ngữ ở nhà, và hoàn trả cho giáo viên của con em quý vị hoặc nhân viên của nhà trường.

Khi quý vị có than phiền về các dịch vụ phiên dịch/thông ngôn, quý vị có thể điền một đơn than phiền bằng ngôn ngữ ở nhà, và hoàn trả cho giáo viên của con em quý vị hoặc nhân viên của nhà trường.