School Absences

Summary

SFUSD families: If you would like to keep your children home for health reasons, any absences over the next 2 weeks will be excused. Please follow regular procedures for letting your school know of your child's absence​ and make plans to support their safety and continued learning.

Audience

Families

Announcement Description

SFUSD families: If you would like to keep your children home for health reasons, any absences over the next 2 weeks will be excused. Please follow regular procedures for letting your school know of your child's absence​ and make plans to support their safety and continued learning.


Familias del SFUSD: Si desean mantener a sus hijos en casa por razones de salud, cualquier ausencia durante las próximas 2 semanas será justificada. Por favor signa los procedimientos normales para informar a su escuela de la ausencia de sus hijos y haga planes para apoyar su seguridad y aprendizaje continuo. 


各位三藩市聯合校區家長:如果你基於健康理由希望子女留在家中,在接下來兩週內的請假均視為有因缺席。請遵照慣常程序,告訴學校你子女將不回校上課,並定立計劃以協助他們繼續安全學習。


أهالي مدارس مقاطعة سان فرانسيسكو: إذا كنتم ترغبون في الاحتفاظ بأطفالكم في المنزل لأسباب صحية ، فسيتم إعفاء أي تغيب على مدار الأسبوعين المقبلين. يرجى اتباع الإجراءات المعتادة لإشعار مدرستك بغياب طفلك ووضع خطط لدعم سلامتهم والتعلم المستمر.


Sa mga pamlya ng SFUSD: Kung gusto ninyong panatlihi ang inyong mga anak sa bahay nang dahil sa kalusugan, pahihintulutan ang anumang pagliban sa klase sa susunod na 2 linggo. Pakisundan ang mga regular na patakaran upang maipaalam sa paaralan ang tungkol sa pagliban ng inyong at anak, at mangyaring gumawa ng mga plano upang masuportahan ang kanilang kaligtasan at patuloy na pagkatuto.


Các Gia đình SFUSD: Nếu quý vị muốn cho con mình ở nhà vì lý do sức khỏe thì bất kỳ sự vắng mặt nào trong 2 tuần tới đều được phép. Vui lòng tuân theo các thủ tục bình thường để báo cho trường của quý vị biết về sự vắng mặt của con quý vị và lên kế hoạch hỗ trợ sự an toàn và tiếp tục học tập của các em.