1.1.1 Ano-ano ang mga kodigo ng batas (legal codes) na ito?

Ano-ano ang mga kodigo ng batas (legal codes) na ito?

Sa kabuuan ng handbook, makakakita kayo ng mga sipi ng iba’t ibang uri ng kodigo ng batas. Itinatakda ng batas na ibahagi sa inyo ang impormasyon na nasa mga kodigong ito, at nakatutulong na sanggunian ang pagsipi sa mga kodigo, at nang maintindihan ninyo ang pinagmumulan ng patakarang -- pederal, pang-estado, o lokal. 

Binabanggit bilang sanggunian ang mga kodigo sa ganitong paraan: Pangalan ng kodigo - numero ng seksiyon.

  Ang Iba’t Ibang Uri Ng Kodigo Na Makikita Ninyo Sa Libro Ay:

  Kodigo sa Edukasyon ng California (California Education Code)

  Ang Kodigo sa Edukasyon ang koleksyon ng batas na nilikha ng mga mambabatas ng estado ng California. Resposibilidad ng lahat ng lupon ng mga paaralan (school board) sa kabuuan ng California ang pagsunod sa mga kodigong ito.
  Halimbawa: (Kodigo sa Edukasyon ng CA 48900(o))

  Polisiya ng Lupon ng Edukasyon (Board of Education) ng SFUSD

  Ipinatutupad kung minsan ang Kodigo sa Edukasyon sa SFUSD sa pamamagitan ng mga polisiya ng Lupon ng Edukasyon (Board of Education). Nililinaw ng mga polisiyang ito kung paano ipinatutupad ng SFUSD ang Kodigo sa Edukasyon. Pinagbobotohan ng Lupon sa Edukasyon ng SFUSD ang mga polisiyang ito -- sa SFUSD lamang ipinatutupad ang mga ito. Nasa boarddocs ang Mga Polisiya ng Lupon ng SFUSD (SFUSD Board Policies), at naka-link ang mga ito sa website ng SFUSD.
  Halimbawa: Polisiya ng Lupon ng SFUSD (SFUSD Board Policy) 3260

  Mga Administratibong Regulasyon 

  Ipinatutupad ang mga Administratibong Regulasyon ng Superintendente at nang maisapraktika ang mga Polisiya ng Lupon. Ang Mga Administratibong Regulasyon ng SFUSD, ay online sa BoardDocs.
  Halimbawa: (Administratibong Regulasyon ng SFUSD 5145.3)

  Ang iba pang kodigo na posibleng makita ninyong binabanggit bilang sanggunian ay ang mga sumusunod: 

  • Ang Kodigo Penal (Penal Code) ng California ay naglalaman ng mga kriminal na batas ng estado.
   Halimbawa: (Kodigo Penal ng CA 626.4, 626.7)
  • Ang Kodigo ng mga Regulasyon (Code of Regulations) ng California ay mga regulasyong pinagtitibay at nang maipatupad ang batas ng estado.
   Halimbawa: (5 Kodigo ng mga Regulasyon o Code of Regulations ng CA 4610)
  • Ipinatutupad ng Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon ang mga pederal na batas.
   Halimbawa: (Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon, Tsapter 40, Bahagi 763, Subpart o Porsiyon ng Bahagi ng Seksiyon E)
  • Ang Batas ng Asembleya (Assembly Bill) o Batas ng Senado (Senate Bill) ay mungkahi na gumawa o mag-amyenda ng batas, na ipinakikilala sa Asembleya ng Estado (State Assembly, AB) o sa Senado (SB).
   Halimbawa: Batas ng Asembleya 490
  • Ang Pampublikong Batas (Public Law)  ay pederal na pampublkong batas o magkasamang resolusyon na nakapasa na sa dalawang kapulungan ng Kongreso at naisabatas na.
   Halimbawa: (Pampublikong Batas 107-110, Seksiyon 722(g)(3)(E)(iv))

  This page was last updated on June 21, 2021