School Hours

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 1:45 PM

Kindergarten Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM

First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 1:45 PM

First Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM

Second Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 1:45 PM

Second Grade - Shorten Day

   
Period Start Time End Time
Class 7:45 AM 8:55 AM
Recess 8:55 AM 9:15 AM
Class 9:15 AM 10:45 AM
Lunch 10:45 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:45 PM