Pagbati sa inyong paggamit ng Libritong-Gabay para sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Handbook) ng San Francisco Unified School District (SFUSD)!

Pagbati sa inyong paggamit ng Libritong-Gabay para sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Handbook) ng San Francisco Unified School District (SFUSD)! Nagkakaloob ang tsapter na ito ng introduksiyon sa handbook at ilang mahahalagang kasangkapan na magagamit ninyo sa pakikipag-ugnay sa distrito. Makahahanap kayo ng impormasyon tungkol sa lupon ng mga paaralan (school board), listahan ng makokontak sa distrito, at kalendaryo ng distrito ng mga pista opisyal at mahahalagang pagtitipon para sa taon.

This page was last updated on November 14, 2022