1.3 Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Form

1.3 Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa mga Form

Maisusumite na ng mga pamilya at/o mada-download ang sumusunod na forms tungkol sa Mga Karapatan ng mga Pamilya (Family Rights) sa pamamagitan ng Mga Pahayag ng Pagtanggap (Acknowledgements) na nasa ParentVue:

• Pahayag ng Pagtanggap sa Libritong-Gabay ng mga Mag-aaral at Pamilya (Student and Family Handbook)
• Kasunduan ukol sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Teknolohiya  
• Pahintulot para sa Pagrerekord ng Bidyo sa Virtual na Klase  
• Pahintulot para a Paggamit ng Larawan o Bidyo ng Indibidwal (Media Consent)
• Impormasyon Tungkol sa Form na Marami ang Gamit ukol sa Kita ng Pamilya (Multipurpose Family Income Form)

Alamin pa ang tungkol sa paggamit sa ParentVUE upang maisumite ang forms na ito sa www.sfusd.edu/acknowledgements.

Mga form ukol sa mga karapatan ng magulang Tsapter

Form para sa Hindi Pagsali (Opt Out Form) ng Aplikante para sa Cal-Grant
Nabago nang form:  

3.3.7

Form para sa Hindi Pagsali sa Kindergarten To College

3.3.8

Form para sa Hindi Pagsali (Opt-out Form) sa FAFSA o sa California Dream Act dito

3.3.9

Kasunduan para sa Katanggap-tangap na Paggamit o Acceptable Use Agreement (Mga Karapatan at Responsibilidad para sa Paggamit ng Estudyante ng Teknolohiya)

3.4.5

Form para sa Pagbibigay ng Pahintulot sa Paggamit sa Media o Media Consent Form (Form para sa Pagpapahintulot na Payagan ang Distrito na Gamitin ang mga Litrato/ Imahe/ Gawaing Pampaaralan ng Estudyante)

3.4.8

Form para sa Paghiling ng Programa sa Wika

3.6.8

Kahilingan para sa Indi-indibidwal na Pag-aabiso ukol sa Paglalagay ng mga Pestisidyo (Request For Individual Pesticide Application Notification)

3.9.17
Ang Form na Marami ang Gamit ukol sa Kita ng Pamilya (Multipurpose Family Income Form) 3.11
Form para sa Pag-aapela ng Pagkakasuspindi (Suspension Appeal Form) 6.3.5
Mga form para sa paghiling ng pagsasalin (Translation request forms) Tsapter
Form para sa Paghiling ng Tulong sa Pangunahing Wika - Paaralan (Primary Language Assistance Request Form - School Site) 3.6.3
Form para sa Paghiling ng Tulong sa Pangunahing Wika - Departamento ng Sentral na Tanggapan (Primary Language Assistance Request Form - Central Office Department) 3.6.4

 

Mga medikal na form (Medical forms):

Tsapter

Form para sa Kalusugan sa Paaralan (School Health Form) na para sa Pagpasok sa Paaralan – Mga Grado TK/K-12

3.8.11

Form para sa Pagtatasa ng Kalusugan ng Ngipin (Oral Health Assessment Form)

3.9.13
  

SFUSD na Card ng Estudyante para sa Panahon ng Emergency/Medikal na Impormasyon (Student Emergency / Medical Information Card)

 

 3.10.1

Plano para sa Pang-emergency na Pangangalaga (Emergency Care Plan)

3.10.4

Form para sa Gamot o Medication Form (Isang Gamot Lamang Kada Form)

3.10.5

Mga Plano para sa Pang-emergency na Pangangalaga sa Allergy (Allergy Emergency Care Plan)

3.10.6

Medikal na Form para sa Epinephrine Auto Injector

3.10.7

Plano para sa Pang-emergency na Pangangalaga sa Hika (Asthma Emergency Care Plan

3.10.8

Form para sa Gamot sa Hika o Asthma Medication Form (Isang Gamot Lamang Kada Form)

3.10.9

Plano para sa Pang-emergency na Pangangalaga sa Diyabetis (Diabetes Emergency Care Plan)

3.9.10

Plano para sa Pang-emergency na Pangangalaga sa Atake (Seizure Emergency Care Plan)

3.9.11

Awtorisasyon ng Doktor para sa Pagbibigay ng Pang-emergency na Gabot Laban sa mga Atake o Seizure (Physician Authorization for Administration of Emergency Anti-Seizure Medication)

3.9.12

Mga Form para sa pagrereklamo:

Tsapter

Form para sa Pagrereklamo ukol sa mga Serbisyo sa Pagsasalin/Interpretasyon (Translation/Interpretation Services Complaint Form)

3.6.5

Form para sa Pagrereklamo na nauukol sa Mga Patakaran sa Uniform Complaint  

7.12

Form para sa Pagrereklamo na nauukol sa Mga Patakaran sa Uniform Complaint: Apela ukol sa  Mahabang Suspensiyon (Expulsion Appeal)

7.12

Titulo IX na Form para sa Pagrereklamo (Complaint Form)

7.12

Form para sa Williams Complaint (nakabatay sa reklamo nina Eliezer Williams at iba pa laban sa estado ng California ukol sa pantay na akses sa materyales sa pagtuturo, ligtas at maayos na pasilidad, at gurong kuwalipikado)

7.12

Form ng SFUSD para sa Hinaing ukol sa Pagkakaroon ng Pamamaraang Makagamit o Makakuha ng Programa, Serbisyo, o Pasilidad (SFUSD Accessibility Grievance Form)

7.12

This page was last updated on February 14, 2023