1.4 Liham ng Superintendente

Liham ng Superintendente

Superintendent

 

Mahal na mga Estudyante at Pamilya ng San Francisco Unified School District: 

Maligayang pagpasok sa akademikong taon. Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad ng San Francisco Unified School District! 

Sa SFUSD, nagsusumikap kami upang matiyak na nakatatanggap ang bawat estudyante at ang lahat ng estudyante ng de-kalidad na pagtuturo at suportang equitable, o may katarungan sa pagkakapantay-pantay, na kinakailangan upang umunlad sa ika-21 siglo. Bukod sa mga akademikong gawain na naghahanda sa ating mga estudyante sa mga opsiyon para sa kolehiyo at karera, hangad naming mapangalagaan ang personal na kagalingan at ang kakayahan sa pakikisalamuha sa iba at pamamahala sa mga emosyon, na puwedeng pakinabangan ng mga estudyante, kapwa sa loob at labas ng paaralan.  

Bago pa lamang ako sa pagiging superintendente ng SFUSD, at lubos kong ikinatutuwa ang pagsali sa distrito na may pananagutan na suportahan ang akademiko, panlipunan, at emosyonal na kagalingan ng ating mga estudyante, at pananagutan na malapitang makipatrabaho sa mga pamilya. 

Sa libritong gabay o handbook na ito, makikita ninyo ang nilalaman na magagamit ninyo, kasama na ang mga detalye tungkol sa mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon sa distrito, ang aming bisyon para sa mga nagsipagtapos sa amin, ang inyong mga karapatan at responsibildad, pati na rin ang impormasyon na kailangan naming matanggap mula sa inyo sa bawat akademikong taon. Nakatutulong ang inyong mga sagot upang mas malaman namin ang mga pangangailangan ng inyong anak, at matiyak na alam namin kung paano kayo maaabot sakaling magkaroon ng emergency.

Bukod sa pagrerepaso ng nilalaman ng ating libritong-gabay o handbook, paki siyasat ang website ng ating distrito sa www.sfusd.edu habang nagpapaskil ng regular na mga anunsiyo at rekurso roon sa kabuuan ng taon.  

Hangad namin ang masaya at malusog na akademikong taon na punong-puno ng pagkatuto. 

Malugod na sumasainyo,

Matthew Wayne, Superintendent

 

Dr. Matthew Wayne, Superintendente

 

This page was last updated on October 20, 2022