1.5 Lupon ng Edukasyon (Board of Education) ng SFUSD

Lupon ng Edukasyon (Board of Education) ng SFUSD

Ano ang Lupon ng Edukasyon (Board of Education)?

Binubuo ang Lupon ng Edukasyon ng pitong miyembro, na hinahalal sa pangkalahatan upang maglingkod sa loob ng terminong tig-aapat na taon. Nasasakop ito ng mga lokal, pang-estado, at pederal na batas. Ang lupon ang nagpapasya ukol sa polisiya para sa lahat ng pampublikong paaralan, mula Kindergarten hanggang sa ika-labindalawang grado (TK-12) sa San Francisco Unified School District (SFUSD).

Responsibilidad ng Lupon ng Edukasyon ang pagtatakda ng mga pang-edukasyong layunin at pamantayan; pag-apruba ng kurikulum at pagtatakda sa badyet ng SFUSD (na independiyente sa badyet ng Lungsod), pagkumpirma sa paghirang ng mga kawani; pag-abruba sa pagbili ng mga kagamitan, kinakailangang gamit, at serbisyo; pag-apruba sa mga upa, renobasyon, at bagong konstruksiyon; at pagpapatibay ng mga kontrata sa mga unyon.

Paano gumagana ang Lupon ng Edukasyon? 

Para mapamahalaan ang pang-araw-araw na administrasyon ng SFUSD, humihirang ang Lupon ng Edukasyon ng superintindente ng mga paaralan, at bumoboto ito ng presidente at bise-presidente ng Lupon taon-taon, sa unang Regular na Pulong sa Enero. Mayroong apat na nakatayong komite, at bawat isa ay binubuo ng tatlong Miyembro ng Lupon na hinirang ng Presidente. Ang mga komite sa kasalukuyan ay:  Mga Gusali, Nasasakupan at Serbisyo;  Mga Serbisyo para sa Badyet at Pagnenegosyo; Kurikulum at Mga Programa; at Mga Tuntunin, Polisiya, at Batas.

Maaaring mag-imbestiga, tumalakay at magrekomenda ang iba’t ibang Komite sa buong Lupon; hindi sila maaaring gumawa ng batas o mangasiwa.   Tumatanggap ang Lupon ng Edukasyon ng opinyon mula sa komunidad hinggil sa mga desisyon sa pamamagitan ng paghirang ng mga Tagapayong Komite ng mga Mamamayan (Citizens Advisory Committee) para pagpayuhan ang Lupon tungkol sa espisipikong mga usapin.

Para sa impormasyon tungkol sa pulong ng Lupon sa Edukasyon (Board of Education) at sa mga Komisyoner, pakitingnan ang www.sfusd.edu/boe.

 

board of education

 

This page was last updated on October 28, 2022