1.6.3 Kung Paano Babaguhin ang Impormasyon Tungkol sa Pagkontak sa Pamilya

Kung Paano Babaguhin ang Impormasyon Tungkol sa Pagkontak sa Pamilya

Puwedeng baguhin ng mga pamilya ang impormasyon sa pagkontak sa kanila sa pamamagitan ng Family Portal ParentVue sa portal.sfusd.edu o sa pamamagitan ng pagkontak sa punong tanggapan o main office ng kanilang paaralan. May iba pang impormasyon tungkol sa ParentVue na nasa tsapter 3.4.3.


Para sa iba pang impormasyon tungkol sa teknolohiya sa SFUSD at upang makakuha ng hakbang-hakbang na mga instruksiyon, bidyo, at suporta, bisitahin ang: www.sfusd.edu/familytechnology

This page was last updated on October 28, 2022