1.6.4 Kaligtasan sa SFUSD: Pagiging handa sa panahon ng emergency

Kaligtasan sa SFUSD: Pagiging handa sa panahon ng emergency

MAGING HANDA

Dito sa SFUSD, prayoridad natin ang kaligtasan. May mga paraan upang maging handa ang inyong pamilya sa panahong magkaroon ng emergency sa paaralan ng inyong anak, o malapit doon:

 • Tiyakin na pinakabago ang impormasyon sa Pagkontak sa Panahon ng Emergency na nasa pangunahing tanggapan at nasa ParentVUE. Alamin kung paano baguhin ang impormasyon na nasa inyong Emergency Card sa ParentVUE na nasa sfusd.edu/emergencycard.
 • Alamin ang lugar na lilikasan o evacuation site ng inyong paaralan (tingnan sa main office ang plano para sa panahon ng emergency ng inyong paaralan)
 • Sundan kami sa @SFUnified sa Twitter 
 • May impormasyon para sa kabuuan ng lungsod na nasa sf72.org

Paano nakikipagkomunikasyon ang sfusd sa mga pamilya sa panahon ng emergency?

Sa panahon ng emergency sa inyong paaralan o malapit doon, may ilang paraan kami para mapanatili kayong may impormasyon. Depende sa sitwasyon, maaasahan ninyo ang isa o ang lahat ng mga pakikipagkomunikasyong ito: 

 • Autodial na tawag sa telepono sa pangunahing numero ng telepono na nakalista sa card ng inyong anak para sa Emergency na Pagkontak 
 • Text na mensahe sa inyong mobile na telepono mula sa schoolmessenger
 • Mahahalagang pinakabagong impormasyon na nasa home page ng aming website na www.sfusd.edu
 • Pinakabagong impormasyon tungkol sa kalagayan na nasa Twitter (@SFUnified)
 • Pinakabagong impormasyon sa mga estasyon ng radyo na tulad ng KCBS (740AM) at KQED (88.5 FM)
 • Pinakabagong impormasyon na nasa 311.org
 • May impormasyon para sa kabuuan ng lungsod na nasa sfgov.org

This page was last updated on October 28, 2022