1.6.5 Linya ng Telepono ng SFUSD para sa Ligtas na Paaralan o SFUSD Safe School Line (matatawagang telepono para sa paghingi ng tulong o helpline)

Safe School Line Telepono

Safe School Line Telepono: (415) 241-2141
Email: safeschool@sfusd.edu
Online na form: https://sites.google.com/sfusd.edu/safeschools

Layunin ng Safe School Line na gawing higit na ligtas ang ating pampaaralang komunidad sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tatlong paraan para makapag-ulat ang mga estudyante ng insidente ng pangha-harass, karahasan, at pananakot – sa pamamagitan ng  e-mail, telepono, o on-line na form.

Pinahihintulutan ng linya na mag-ulat ang mga estudyante ng mga insidente nang hindi kinakailangang magbigay ng pangalan, at nang mabawasan ang pangamba na magantihan at maiwasan ang anumang inaakalang batik na hatid ng pagsisiwalat.   Mananatiling hindi pinapangalanan ang lahat ng magsisitawag maliban na lamang kapag pinili ninyong ibigay sa amin ang inyong impormasyon. Tinitngnan ang mga mensahe nang dalawang beses tuwing araw ng pagpasok sa klase. 

HINDI pinapalitan ng numerong ito ang 911 o ang mga tawag sa inyong paaralan hinggil sa mga usaping hindi tungkol sa kaligtasan.

This page was last updated on October 28, 2022