Tsapter 2: Ang pangako ng SFUSD sa mga pamilya at estudyante

Tsapter 2: Ang pangako ng SFUSD sa mga pamilya at estudyante

Binabalangkas ng tsapter na ito ang misyon at bisyon na gumagabay sa trabaho ng SFUSD at ang larawan ng nagsisipagtapos o graduate profile, na nagpapakita ng mga kahusayan at kaalaman na hangad namin para sa lahat ng aming estudyante. Makatutulong ang tsapter na ito sa inyo upang maunawaan ang batayang mga pinahahalagahan at layunin na siyang pundasyon sa aming trabaho. 

This page was last updated on November 14, 2022