2.2 Larawan ng Nagsisipagtapos sa SFUSD

SFUSD Graduate Profile

May pangako ang SFUSD na tulungan ang lahat ng estudyante na magkaroon ng matibay na akademikong kaalaman at mga kakayahan, pati na rin ng hanay ng mga disposisyon at pag-uugali, na nagpapahigit pa sa kanilang pagiging mausisa at pakikilahok, nagpapagana sa kanilang lubos na potensiyal para matuto, at naghahanda sa kanila para sa buhay, trabaho, at pag-aaral nang lampas pa sa mga taon sa paaralang sekondarya. Bagamat nag-iiba-iba ang bilis ng mga estudyante sa pagtamo sa mga kahihinatnang ito, at ang landas tungo sa pagtamo, at unti-unting naipapakita ang mga ito kasabay ng pangkat ng mga pag-unlad sa pag-aaral, ang layunin ay magkaroon ang bawat estudyante ng SFUSD ng mga kapasidad na ito sa panahon ng kanyang pagtatapos. 

Alamin pa ang tungkol sa Larawan ng Nagsisipagtapos (Graduate Profile).

This page was last updated on October 28, 2022