2.3 Mga Pamantayan sa Serbisyo ng SFUSD

Mga Pamantayan sa Serbisyo ng SFUSD

Ang siyam na pamantayan sa serbisyo ng SFUSD ay nasa ilalim ng mga kategoryang Honor (Magbigay-galang), Understand (Umunawa), at Guide (Magsilbing gabay), o HUG, sa maiksing pananalita.Nakatutulong ang mga HUG na pamantayang ito sa serbisyo upang patuloy na makapagkaloob ang lahat ng empleyado ng SFUSD ng mataas ang kalidad na serbisyo sa aming mga estudyante, pamilya, kasama sa trabaho, at miyembro ng komunidad. 


Alamin pa ang tungkol sa Mga Pamantayan sa Serbisyo (Service Standards).

This page was last updated on October 28, 2022