Tsapter 3: Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon o Resources at mga Karapatan ng mga Pamilya

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon o Resources at mga Karapatan ng mga Pamilya

Nakabalangkas sa tsapter na ito ang karapatan ng mga pamilya (ang terminong ginagamit namin upang maisama ang mga magulang, tagapag-alaga at tagapatnubay). Kasama rito ang impormasyon tungkol sa pagkuha ng impormasyon at datos tungkol sa estudyante, pag-eenroll at mga serbisyo sa kalusugan, wellness (kagalingan ng katawan at isip), at nutrisyon ng departmento. Idinedetalye ng tsapter na ito kung paano bumubuo ang distrito ng ligtas na kapaligiran sa paaralan upang maprotektahan ang lahat ng estudyante nito, at naghahandog ng impormasyon sa pamilya ng mga estudyante ng espesyal na edukasyon, mag-aaral ng wikang Ingles (English language learner), at mga estudyanteng undocumented (dayuhang walang dokumento para sa paninirahan) at imigrante. 

This page was last updated on October 28, 2022