3.4.3 Synergy Family Portal o Website na Magagamit ng Pamilya (ParentVUE)

Synergy Family Portal o Website na Magagamit ng Pamilya (ParentVUE)

Naghahandog ang Family Portal (ParentVue) ng may seguridad at pribadong pagkuha sa impormasyon ukol sa edukasyon ng inyong estudyante, kasama na ang mga assignment o takdang gawain, grado, pagpasok sa klase, impormasyon sa pagkontak sa guro, at mga dokumentong tulad ng report card (ulat ng mga asignatura at marka) at pagtatasa o pag-eeksamen. Makapagsusumite pa kayo ng online na form tulad ng inyong emergency card at ng aplikasyon para sa pag-eenroll ng inyong estudyante sa SFUSD. Sa ParentVue, makikita ninyo ang impormasyon para sa lahat ng inyong estudyante sa iisang website, nang iisa ang login, sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa paaralan ng SFUSD. 

Para alamin pa ang tungkol sa mga katangian ng ParentVUE, pakibisita ang www.sfusd.edu/parentvue at tingnan ang mga sagot sa Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions), kasama na kung paano magawang aktibo ang inyong account o mabago ang inyong password. 

This page was last updated on October 28, 2022