3.4.4 Student Portal o Website na Magagamit ng Estudyante (StudentVUE)

Student Portal o Website na Magagamit ng Estudyante (StudentVUE)

Naghahandog ang Student Portal (StudentVUE) ng may seguridad at pribadong pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa paaralan tungkol sa estudyante. Gamit ang StudentVUE, makikita ng mga estudyante ang mga assignment o takdang gawain, kasalukuyang mga grado, at pagpasok sa klase, at makokontak nila ang mga guro. Para mag-log in, gamitin ang username at email address ninyo sa SFUSD. Bisitahin ang sfusd.edu/studentvue para sa iba pang impormasyon.

This page was last updated on October 28, 2022