3.4.6 Pagsisiwalat ng Impormasyon Tungkol sa Estudyante sa mga Website ng Distrito

Pagsisiwalat ng Impormasyon Tungkol sa Estudyante sa mga Website ng Distrito

Pribado at protektado ang impormasyon ng estudyante.  Walang retrato at/o likha ng estudyante ang maipapaskil sa web site ng Distrito nang may makatutukoy na impormasyon na hahantong sa pagkakilala sa estudyante, maliban na lamang kung ibinigay ng magulang/tagapatnubay ang kanyang nauna nang nakasulat na pahintulot sa pagpapaskil ng impormasyon ng estudyante, pagpapaskil ng materyal na likha ng estudyante, o pagpapaskil ng mga retrato ng estudyante sa Web site ng Distrito. Ifa-file ang gayong nakasulat na pahintulot ng magulang o tagapatnubay kasama ng Administrador ng Paaralan sa pagsisimula ng akademikong taon. Tingnan ang Form 3.4.7 sa ibaba)

This page was last updated on October 28, 2022