3.5 Espesyal na Edukasyon

Ang Espesyal na Edukasyon (Special Education) ay espesipikong dinisenyo upang tugunan ang pang-edukasyon na pangangailangan at kaugnay na mga pangangailangan sa pag-unlad ng mga bata na may kapansanan.

Kasama sa mga serbisyo ang maagang interbensiyon para sa mga sanggol at bago pa lamang naglalakad o toddlers, ang preschool para sa mga estudyante na nagsisimula sa edad na tatlong taong gulang, ang mga serbisyo para sa mga bata na nasa edad ng pagpasok sa paaralan sa mga gradong K-12, at ang mga serbisyo sa pagtatransisyon para sa kuwalipikadong mga estudyante na hanggang sa edad 22. 

Para sa mga estudyanteng may Plano para sa Pang-Indibidwal na Edukasyon (Individual Education Plans), nakabase ang pagtuturo sa batayang kurikulum (core curriculum). Ginagawan ng dokumentasyon ng pangkat para sa IEP ang mga akomodasyon at/o modipikasyon, stratehiya sa pagtuturo, pati na rin ang iba pang sistema ng pagbibigay-suporta, at nang matulungan ang estudyante na matugunan ang mga tunguhin sa IEP. 

Nagkakaloob ang Mga Serbisyo ng Departamento para sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Department Services) ng nababago-bagong sistema ng pamumuno at suporta na nakagagamit ng mga rekurso at nakapagpapatakbo sa mga serbisyo, at sa gayon, maitaguyod ang mga paaralan, pamilya, at komunidad sa kanilang pagtulong sa mga bata at kabataan na makaranas ng tagumpay. 

May dedikasyon ang San Francisco Unified School District sa pagtukoy, paghahanap, at pagtatasa sa lahat ng estudyante na nasa loob ng distrito, mula sa kapapanganak pa lamang hanggang sa nasa edad na 22 taong gulang, na posibleng may kapansanan, pati na rin sa pagkakaloob ng naaangkop na suporta at/o kaugnay na mga serbisyo sa mga estudyanteng ito, ayon sa mapagpapasyahan sa pang-edukasyong ebalwasyon. 

Pangako namin na pagkalooban ang mga kuwalipikadong estudyanteng may kapansanan ng libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (free and appropriate public education, FAPE) sa least restrictive environment (kapaligirang pang-edukasyon kung saan magkakasama ang lahat, nangangailangan man ng espesyal na edukasyon o hindi, LRE), nang naaayon sa pederal at pang-estadong mga batas. 

This page was last updated on October 28, 2022