3.5.1 Mabilisang mga Link para sa Espesyal na Edukasyon

Mabilisang mga Link para sa Espesyal na Edukasyon

Kasama sa seksiyon na ito ang impormasyon tungkol sa pagtatasa, pagharap, at paglutas sa mga problemang may kaugnayan sa espesyal na edukasyon at impormasyon para sa pagkontak sa Departamento (tagapagtaguyod ng interes ng publiko) para sa mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Services). Bukod rito, may karagdagang impormasyon sa kabuuan ng libritong-gabay o handbook na ito kaugnay ng mga karapatan ng estudyante ng espesyal na edukasyon. 

Matatagpuan ang karagdagang mga rekurso at impormasyon sa website ng SFUSD: www.sfusd.edu/sped

Paksa/Tanong Tsapter
Mga paglilipat ng paaralan at pagbabago sa pagiging kuwalipikado sa programa 3.8.6
Mga karapatan sa promosyon at retensiyon ng mga estudyanteng may kapansanan 4.3
Mga credit at itinatakdang mga pangangaialngan ng kurso upang makakuha ng regular na diploma sa high school o sertipo ng pagkompleto (certificate of completion) 4.5.2 at 4.5.3
Mga interbensiyon sa pagdidisiplina at suporta para sa mga espesyal na populasyon 6.2.6
Mga patakaran sa suspensiyon at expulsion (mahabang suspensiyon) para sa mga estudyante ng espesyal na edukasyon 6.3.7
Mga patakaran sa uniform complaint (nakasulat at pirmadong pahayag ng paglabag sa mga batas at regulasyon na  pederal o pang-estado at  inihahain sa pamamagitan ng iisang proseso, kasama na ang mga may kaugnayan sa programa para sa espesyal na edukasyon) 7.3
Mga patakaran sa pagrereklamo kaugnay ng Batas para sa mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act) 7.8
Pambu-bully o pang-aapi at pag-uugaling ibinubunsod ng pagkasuklam, kasama na ang sa mga may kapansanang pisikal o kapansanan sa isip 7.5 at 7.7

This page was last updated on November 14, 2022