Seksiyon 504

Ang Seksiyon 504 ng Batas ukol sa Rehabilitasyon ng 1973 (Rehabilitation Act of 1973) ang batas ukol sa mga karapatang sibil na nagbibigay ng proteksiyon sa mga estudyanteng may kapansanan mula sa diskriminasyon/pagha-harass o panliligalig na nakabatay sa kapansanan, sa anumang programa o aktibidad na nakakatanggap ng pederal na pinansiyal na tulong. Sa ilalim ng Seksiyon 504, may mga responsibilidad ang Distrito kaugnay ng pagkakaloob ng “libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (free appropriate public education, FAPE) sa kuwalipikadong mga indibidwal na may kapansanan.   

Upang makatanggap ng proteksiyon sa ilalim ng Seksiyon 504, kailangang magkaroon ng kapansanang pisikal o kapansanan sa isip ang estudyante, kung saan nagdudulot ito ng malaking limitasyon sa isa o higit pang mahahalagang gawain sa buhay. Puwedeng irekomenda at gawan ng ebalwasyon ang kuwalipikadong estudyante na may kapansanan upang magkaroon ng mga akomodasyon o serbisyo sa lugar para sa pangkalahatang edukasyon o espesyal na edukasyon.   

Kung naghihinala kayo na posibleng may kapansanan ang inyong estudyante at gusto ninyong magawan ng ebalwasyon ang inyong estudyante para sa Plano na Seksiyon 504:

  • Hilinging makausap ang principal (punong-guro) ng inyong anak o ang Tagapag-ugnay ng Paaralan para sa Seksiyon 504 (School Site Section 504 Coordinator), at humiling din ng ebalwasyon para sa planong Seksiyon 504.  
  • Karaniwan nang una munang nagkikita-kita ang mga magulang/tagapatnubay, guro, at kawani ng paaralan sa pamamagitan ng Pangkat para sa may Koordinasyong Pangangalaga (Coordinated Care Team, CCT) at nang matalakay ang lahat ng makabuluhang impormasyon tungkol sa estudyante, magkaroon ng konsultasyon sa mga indibidwal na may kaalaman ukol sa estudyante, at makapagpasya kung naaangkop ang rekomendasyong Seksiyon 504.   
  • Kung hinihinala ng CCT na may kapansanan ang estudyante, magrerekomenda ang pangkat para sa Seksiyon 504 na pulong upang mapagpasyahan ang pinaka-unang pagkakataon ng pagiging kuwalipikado sa ilalim ng Seksiyon 504. Hindi sapat ang medikal na pagsusuri lamang upang maipakita ang pagiging kuwalipikado ng estudyante sa ilalim ng Seksiyon 504. Kailangang maisagawa ang pagpapasya ukol sa pagiging kuwalipikado ng estudyante batay sa iba’t ibang mapagkukunan ng impormasyon. 
  • Kapag napagpasyahan na ng pangkat para sa Seksiyon 504 na kuwalipikado ang indibidwal na may kapansanan, gagawa na ang pangkat ng ebalwasyon kung mangangailangan ang estudyante ng mga akomodasyon o serbisyo sa Seksiyon 504 na plano, at nang sa gayon magkaroon siya ng pantay na mga pamamaraan sa pagpasok sa pang-edukasyong programa. Kapag napagpasyahang kuwalipikado ang estudyante, bubuo ng Seksiyon 504 na plano, at nang matugunan ang pang-indibidwal na pangangailangan ng estudyante. 
     

TANDAAN: Walang awtoridad ang pangkat para sa Seksiyon 504 sa pagpapasya ukol sa mga akomodasyon sa pag-eeksamen na ipinagkakaloob ng Lupong Pangkolehiyo o College Board (halimbawa Advanced Placement o pagkuha ng credit na pangkolehiyo, PSAT, SAT, at iba pa), ng ACT, o ng iba pang ikatlong partido na organisasyon para sa estandardisadong pag-eeksamen.  


Para sa mga patakaran ukol sa Seksiyon 504 na mga hinaing, mga karapatan sa pag-aapela at pagrerepaso, pakitingnan ang Tsapter 7.9 Seksiyon 504 Patakaran ukol sa mga Hinaing (Grievance Procedure).

 

This page was last updated on October 28, 2022