1.6.2 School Messenger

School Messenger

Awtomatikong kasali ang mga Magulang/Tagapatnubay ng SFUSD sa School Messenger, na ginagamit upang makapagpadala sa mga pamilya ng mahahalagang pandistritong impormasyon ng SFUSD, pati na rin ng espesipikong impormasyon tungkol sa paaralan. Ang mga mensaheng ito ay nasa anyo ng tawag, pag-aabiso sa pamamagitan ng text, at email. Alamin pa ang tungkol sa pagtanggap ng mga abiso.

This page was last updated on January 19, 2021