Health Requirements for School Entry

Mga Itinatakda sa Kalusugan para sa Pagpasok sa Paaralan

Ang detalyadong mga itinatakda sa estudyante para makapasok sa paaralan ay nakapaskil sa website ng SFUSD. Kasama rito ang impormasyon kung ano ang kinakailangan ng mga estudyanteng bago sa ditrito; nabago nang kinakailangan na pagpapabakuna para sa lahat ng estudyante, at mga dokumentong may kaugnayan sa mga serbisyo sa kalusugan para sa ilang estudyante, kasama na ang mga plano para sa pangangalaga, kautusang medikal, at mga iniuutos na gamot. Kailangang i-upload ang mga dokumento ukol sa kalusugan sa ParentVue.

 

 

This page was last updated on October 28, 2022