3.10.1 FORM: Card para sa Sitwasyong Emergency ng Estudyante/Medikal na Impormasyon

FORM: Card para sa Sitwasyong Emergency ng Estudyante/Medikal na Impormasyon

Napakahalagang magkaroon ang bawat estudyante ng card para sa sitwasyong emergency ng estudyante, na naglalaman ng pinakabagong impormasyon, at na naka-file ito sa pinapasukang paaralan. Puwedeng makompleto ang pang-emergency na card sa pamamagitan ng isa sa dalawang paraan: may nakalimbag na kopyang ipamamahagi sa mga estudyante sa unang araw ng pagpasok sa klase at kailangang agad itong isauli; o puwede ring kompletuhin ng magulang o tagapatnubay ang on-line na pang-emergency na card sa ParentVue. Kailangang pinakabago ang impormasyon tungkol sa lahat ng address at numero ng telepono upang makontak agad ng mga kawani ng paaralan ang magulang/tagapatnubay/tagapangalaga o ang kanilang itinalaga, sakaling magkaroon ng sitwasyong emergency. Kailangang pinakabago rin ang impormasyon tungkol sa tagabigay ng serbisyo o provider para sa kalusugan ng estudyante at sa seguro, sakaling magkaroon ng sitwasyong emergency. 
 
Tiyakin na pinakabago ang impormasyon tungkol sa inyong address at (mga) numero ng telepono upang makontak agad ng mga kawani ng paaralan ang magulang/tagapatnubay /tagapangalaga o ang kanilang itinalaga, sakaling magkaroon ng sitwasyong emergency. Kailangang pinakabago rin ang impormasyon tungkol sa tagabigay ng serbisyo o para sa pangangalaga ng kalusugan (health care provider) ng estudyante at sa seguro, sakaling magkaroon ng sitwasyong emergency.

Kailangang nakatala sa card ang anumang (mga) gamot na kailangan sa araw ng pagpasok sa paaralan o ang hindi gumagaling na (mga) sakit, at sa gayon, makagawa ng naaangkop na aksiyon, sakaling magkaroon ng sitwasyong emergency. Ang impormasyon ding ito ang magsisilbing batayan ng pakikipag-ugnay ng paaralan sa mga magulang/tagapatnubay pang makakuha ng kinakailangang mga awtorisasyon para sa sa gamot at plano sa pangangalaga. 

Para sa mga Medical Form mangyaring pumunta sa: www.sfusd.edu/services/health-wellness/health-requirements

This page was last updated on November 14, 2022