3.10.3 Notipikasyon: Protokol o Mga Dapat Sundin para Pangasiwaan ang Pagbibigay ng Gamot

Notipikasyon: Protokol o Mga Dapat Sundin para Pangasiwaan ang Pagbibigay ng Gamot

 

 • 1. Responsibilidad ng administrador ng paaralan ang pangangasiwa/pagbibigay ng gamot.
 • 2. Magtatalaga ang administrador ng paaralan ng boluntaryong kawani (at isa o dalawang kahalili) na magkakaroon ng pananagutan sa pangangasiwa ng gamot. 
 • 3. Bago gawin ang pangangasiwa ng gamot, dapat ipatupad ang mga sumusunod na pamamaraan.
  • a. Form ng Gamot o Medication Form (isa bawat gamot)
   • i. Nakompleto at nilagdaan ng medikal na provider.
   • ii. Nakompleto at nilagdaan ng magulang/tagapag-alaga
   • iii. Nakompleto bawat taon kung may pagbabago sa pag-inom o paggamit ng gamot.
  • b. Ibinigay ng magulang/tagapag-alaga ang gamot
   • i. Sa lalagyan/dispenser na may label mula sa botika
   • ii. Anumang medikal na kagamitan na kailangan upang maibigay ang gamot ay ibinigay ng magulang.
  • c. Naililista ang gamot sa School Medication Log (Rekord ng Pagbibigay ng Gamot sa Paaralan) kapag dumating ito sa paaralan.Binibilang at inirerekord ang lahat ng kontroladong sangkap pagdating sa paaralan sa harap ng magulang/tagapatnubay, o itinalaga na maghatid ng gamot. Kailangang pirmahan ng mga kawaning magsasagawa at magrerekord ng pagbibilang at ng magulang o tagapatnubay ang Talaan ng Gamot ng Estudyante (Student Medication Log) na nagpapatunay sa bilang. (Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon o Code of Federal Regulations, Titulo 21, Seksiyon 1300.01)
 • 4.   Gawan ng dokumentasyon ang pagbibigay ng gamot sa pamamagitan ng:
  • a. Pagtatala sa bawag pagkakataon na nagbibigay ng gamot sa Talaan ng Gamot ng Estdyante (Student Medication Log)
  • b. Pagbabawas ng bawat dosis ng kontroladong sangkap na naibigay na mula sa natirirang kabuang bilang. Agad na iniuulat kapag natuklasan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng nagawan na ng dokumentasyon bilang naibigay na at ang dami ng natirira sa administrador ng paaralan, nars ng paaralan o iba pang tunay na kuwalipikadong superbisor ng kalusugan, at kung kinakailangan, sa naaangkop na ahensiya para sa pagpapatupad ng batas. (Kodigo ng mga Pederal na Regulasyon o Code of Federal Regulations, Titulo 21, Seksiyon 1300.01)
 • 5. Pagtatago sa Gamot:
  • 1. Kailangang itago ang gamot sa paraang may seguridad at napananatili ang pagiging epektibo ng gamot. Kailangang itago ang gamot sa may seguridad at napupuntahang cabinet o drawer, maliban na lamang kung kailangang itong ma-refrigerate o may iba pang nakasulat.
  • 2. Ilagay ang gamot sa bag na may label na nagtataglay ng pangalan ng estudyante, at magsama ng kopya ng Medication Form at ng Student Medication Log.
  • 3. Isulat ang lugar na kinaroroonan ng Gamot sa Emergency Care Plan kung mayroon nito.
 • 6. Pagbibigay ng Gamot: Sundin ang mga hakbang sa "Pamamaraan ng Gamot (Medication Procedure)" na para sa mga partikular na uri ng gamot (halimbawa, Pamamaraan para sa Gamot Na Iniinom o Oral Medication Procedure para sa Iniinom  na gamot, at Pamamaaraan para sa Nilalanghap na Gamot o Inhaled Medication Procedure para sa nilalanghap na gamot). 
 • 7. Pagbibigay ng Gamot sa Sarili: Kung isinaad ng tagabigay ng medikal na serbisyo at ng magulang/tagapatnubay/tagapangalaga sa Form ukol sa Gamot (Medication Form) na puwedeng bigyan ng estudyante ng gamot ang sarili nang may tulong, ipatupad ang mga dapat sundin o protocol para sa Pagbibigay ng Gamot sa Sarili, nang May Tulong (Self Administration of Medication, With Assistance). Kailangang tumulong ang nakatalagang kawani sa mga hakbang sa patakaran ng pagbibigay ng gamot na hindi kayang magawa ng estudyante.  Kailangan pa ring may seguridad at kumpidensiyal ang pag-iimbak ng gamot sa paaralan, at kailangang kompletuhin ang dokumentasyon ukol dito. 
 • 8. Pagkuhang Muli o Pagtatapon sa Gamot:
  • a.  Isauli ang anumang hindi nagamit, wala nang bisa, o pinahinto na ang pag-inom o paggamit na gamot sa magulang/tagapatnubay/tagapangalaga kung maaaring magawa ito. .
  • b. Dalawang linggo bago ang pagtatapos ng klase sa paaralan, ipadala sa bahay ang "Kahilingan Para Kunin ang Gamot (Medication Pick-Up Request” sa sinumang magulang/tagapatnubay/ tagapag-alaga ng estudyante na may gamot sa paaralan
  • c. Kailangang itapon sa pagtatapos ng akademikong taon ang anumang gamot na hindi naisauli sa magulang/tagapatnubay/tagapangalaga sa pagtatapos ng akademikong taon.  . 
   • i. Ang gamot na hindi nakuha ay dapat  ilagay sa sobre at gawing selyado. Kailangang may iba pang kawani ng paaralan na makasaksi na inilalagay ang gamot sa sobre. 
   • ii. Dapat dalhin ang gamot ng Administrador ngPpaaralan o itinalagang tao sa Safe Medicine Disposal site o Lugar para sa Ligtas na Pagtatapon ng Gamot (tingnan ang listahan ng Safe Medicine Disposal sites na nasa School Health Manual o Manwal para sa Kalusugan sa Paaralan, Seksiyon C).
   • iii. Gawan ng dokumentasyon sa School Medication Log ang:
    • 1. pangalan ng gamot
    • 2. petsa ng pagtatapon
    • 3. paraan ng pagtatapon
    • 4. pinanggalingan ng mga direksiyon para sa pagtatapon ng gamot
    • 5. mga lagda ng taong nagtatapon ng gamot at ang naging saksi sa pagtatapon
    • 6. Lagda ng kinatawan sa paaralan ng Ligtas na Pagtatapon ng Gamot (Safe Medicine Disposal) na tatanggap ng selyadong sobre.  
  • d. Para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat ng  estudyante, hindi dapat ipadala pauwi ang gamot sa mga estudyante. 
 • 9. Agad na inuulat ang mga pagkakamali  sa pagbibigay at pagtatabi ng mga gamot sa administrador ng paaralan at sa mga direktang superbisor ng taong nakatuklas ng pagkakamali. Ipaaalam ito sa magulang/tagapatnubay/ tagapag-alaga ng estudyante at sa awtorisadong provider ng pangangalaga sa kalusugan ng estudyante, kung kinakailangan.
  • a. Inrerekord sa sa likod ng Student Medication Log. ang mga pagkakamali. 
  • b. Ang iulat tungkol sa insidente (incident report) ay ginagawa rin kung: 
   • i. kinailangan ang mga serbisyong pang-emergency o medikal na atensiyon
   • ii. mayroong pagkakamali sa pagbilang ng kontroladong sangkap (tingnan ang seksyon 4b)
   • iii. itinuturing itong kinakailangan ng administrador at/o superbisor ng kalusugan
 • 10. Pag-iimbak o Stock ng Epinephrine
  • a. Itinatakda ng Kodigo sa Edukasyon ng  CA 49414, ayon sa pagkaka-amyenda ng Batas ng Senado 1266, na nagkaroon ng bisa noong Enero 1, 2015, sa mga pampaaralang distrito na magkaloob ng pang-emergency na epinephrine auto-injectors sa mga naras ng paaralan o may pagsasanay na kawani na nagboluntaryo, at itinatakda rin nito na puwedeng gumamit ang mga nars ng paaralan na nagboluntaryo ng  epinephrine auto-injectors, at nang makapagbigay ng pang-emergency na medikal na tulong sa mga tao na dumaranas o naniniwalang dumaranas ng  anaphylactic reaction.
  • b. Ang anaphylaxis ay lubusang pagkasensitibo sa sangkap na posibleng maging banta sa buhay. Posibleng magkaroon ng reaksiyon ilang segundo o minuto lamang matapos magkaroon ng trigger o pagbubunsod ng allergy, kasama na ang kagat ng insekto, allergy sa pagkain, reaksiyon sa gamot (halimbawa, antibiotics, aspirin, at walang steroid na gamot sa pamamaga o non-steroidal inflammatory drugs), at pag-eehersisyo, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito. Kasama sa iba pang sanhi ang latex, at mas madalang rito, ang anaphylaxis at idiopathic anaphylaxis (hindi alam ang sanhi) na dahil sa pagkain, o ibinubunsod ng pag-eehersisyo. 
  • c. Posibleng kasama sa mga sintomas ng anaphylaxis ang kakapusan ng paghinga, pagsingasing o wheezing, hirap sa paghinga, hirap sa pagsasalita o paglulon, pamamantal, pangangati, pamamaga (ng mukha, labi, dila, o ibang bahagi ng katawan, pagkagulat o shock, o hika. Posibleng kasama sa iba pang sintomas ang pagkitid ng daluyan ng hangin, singaw sa balat o rashes, pagkapaos, pakiramdam ng nasusuka o pagsusuka, mahinang pulso, at pagkahilo. Posibleng makaranas ang mga indibidwal ng anaphylaxis at hindi magpakita ng anumang sintomas sa balat. Maraming indibidwal ang nagkaroon lamang ng kaunting reaksiyon sa allergen sa nakalipas, pero posibleng ang kasunod na pagkakalantad ay magbunsod ng anaphylasis. 
  • d. Kapag walang agad na pagbibigay ng epinephrine, at ng kasunod na pagpapaaktibo sa pang-emergency na medikal na serbisyo, posibleng humantong ito sa pagkamatay.
  • e. Mga Probisyon ng Programang Pag-iimbak ng Epinephrine (Stock Empinephrine Program):
   • i. Responsibilidad ng nakatalaga at may pagsasanay na kawani ng bawat paaralan ang pagpapanatili ng stock ng epinephrine sa paaralan, pagtugon sa mga kaso ng pinagsususpetsahang anaphylaxis sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga sintomas, naaangkop na pagtugon batay sa protocol mula sa pagsasanay, at pagsasagawa ng pang-emergency na kasunod na mga hakbang, at paggawa ng dokumentasyon.
   • ii. Sa bawat kaso ng pagbibigay ng epinephrine, kailangang gawan ito ng dokumentasyon ng kawani ng paaralan na nagbigay ng gamot sa First Aid Log (Rekord ng First Aid), Student Medication Log, at gumawa ng Ulat ukol sa Pinsala/Insidente (Injury/Incident Report), at Ulat ukol sa Pagbibigay ng Epinephrine (Report of Epinephrine Administration). Kailangang i-fax ang Report of Epinephrine Administration sa Mga Programa para sa Kalusugan sa Paaralan  (School Health Programs) sa lalong madaling panahon.
   • iii. Inoorder at ipinamamahagi ang iniimbak o pang-stock na epinephrine sa mga aparalan ng Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Services Division). Ginagawan din ng koordinasyon ang pagpapalit ng nagamit nang naka-stock na epinephrine is ng Dibisyon para sa mga Serbisyo sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Services Division).
 • 11. Pagkakaroon o Pag-iimbak ng Narcan: Kailangang boluntaryo na pagpasyahan ng bawat pampubliko at pribado na paaralang elementarya at sekondarya sa estado kung magkakaroon sila ng makukuha na pang-emergency na naloxone hydrochloride o iba pang opiod antagonist (pangontra sa adiksiyon sa opyo o pampapigil sa kamatayang dulot ng labis na opyo) at ng makatutulong na kawaning may pagsasanay, at nang sa gayon, makapagbigay ng pang-emergency na medikal na tulong sa mga indibidwal na nakararanas o makatwiran na pinaniniwalaang nakararanas ng opioid overdose (nakamamatay dahil sa labis-labis na opyo). Kapag nagpasya ang paaralan na magkaroon ng magagamit na pang-emergency na naloxone hydrochloride o iba pang opioid antagonist at makatutulong na kawaning may pagsasanay, ipatutupad ang mga patakaran na nass SFUSD Administratibong Regulasyon (Administrative Regulation) 5141.21.
 • 12.  Magsasagawa ang may kredensiyal na nars ng paaralan ng taunang propesyonal na pagpapaunlad ukol sa pagbibigay ng gamot para sa mga kawani ng paaralan na may responsibilidad sa pagbibigay ng gsmot o tumutulong sa pagbibigay ng gamot sa mga estudyante.  

This page was last updated on November 14, 2022