3.5.2 Pagtatasa para sa Espesyal na Edukasyon

Pagtatasa para sa Espesyal na Edukasyon

Naghahandog ang Departamento ng mga Serbisyo para sa Espesyal na Edukasyon (Department of Special Education Services) ng SFUSD ng pagsusuri (assessment) sa mga estudyante na inaakalang may kapansanan, at nagkakaloob ng mga serbisyo sa estudyante na natukoy bilang mga indibidwal na may eksepsiyonal na pangangailangan. Kasama rito ang Mga Serbisyo para sa Maagang Interbensiyon (Early Intervention Services) para sa mga sanggol at batang nasa edad 1 hanggang 2 ½ (toddler), mga estudyante na pre-school simula sa edad tatlo, mga serbisyo para sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan sa mga grado K-12, at mga serbisyong pantransisyon para sa mga kuwalipikadong estudyante hanggang sa edad 22. 

Tingnan ang website ng SFUSD para sa karagdagang impormasyon: www.sfusd.edu/sped-assessment

This page was last updated on October 28, 2022