Mga Estudyante at Pamilyang Limitado ang Kahusayan sa Ingles (Limited English Proficient), Mag-aaral ng Ingles (English Learner), Imigrante, at Undocumented (Walang Dokumentasyon)

Kasama sa seksiyon na ito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon para sa mga pamilya. Ibinabalangkas din nito ang mga pangako ng distrito sa mga imigranteng estudyante at ang mga karapatan ng mga estudyanteng ito. 

This page was last updated on October 28, 2022