3.6.1 Mga Estudyante at Pamilyang Limitado ang Kahusayan sa Ingles, Mag-aaral ng Ingles, Imigrante, at Undocumented - Espesipikong Talaan ng mga Nilalaman

Mga Estudyante at Pamilyang Limitado ang Kahusayan sa Ingles, Mag-aaral ng Ingles, Imigrante, at Undocumented - Espesipikong Talaan ng mga Nilalaman

Kasama sa seksiyon na ito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon para sa mga pamilya. Ibinabalangkas din nito ang mga pangako ng distrito sa mga imigranteng estudyante at ang mga karapatan ng mga estudyanteng ito. 

May karagdagang impormasyon sa kabuuan ng handbook na ito na nagkakaloob ng iba pang detalye ukol sa mga karapatan ng mga mag-aaral ng Ingles at mga makukuhang programa. 

May makikitang mga karagdagang rekurso at impormasyon sa website ng  SFUSD na nasa: sfusd.edu/learning/english-language-learners

Education Placement Center (EPC)
555 Franklin Street, Room 100
San Francisco, CA 94102
(415) 241-6085
www.sfusd.edu/schools/enroll

Paksa/Tanong Tsapter
Mga oportunidad sa pamumuno ng magulang sa pamamagitan ng Tagapayong Komite ng mga Mag-aaral ng Ingles (English Learner Advisory Committees) 3.2
Mga antas ng kahusayan sa wikang Ingles, kung paano ginagamit ang mga ito at ang proseso ng pag-eeksamen  3.8.5
Mga itinatakdang pangangailangan para sa credits at mga kurso, kasama na ang Plano 3 para sa mga newcomer (bagong pasok) na mag-aaral ng Ingles 4.5.2
Mga interbensiyon sa pagdidisiplina at suporta para sa mga espesyal na populasyon, kasama na ang mga mag-aaral ng Ingles 6.3.6
Mga pangkalahatang patakaran sa pagrereklamo, kasama na ang mga reklamong kaugnay ng mga karapatan ng mga mag-aaral ng Ingles 7.2

 

This page was last updated on October 28, 2022