3.6.2 Libreng mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon

Libreng mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon

Isinasalin ng Yunit para sa Pagsasalin at Interpretasyon (Translation and Interpretation Unit) ang mga dokumento ng distrito na ipinagkakaloob sa mga magulang, nagsasagawa ng interpretasyon sa mga pagtitipon sa kabuuan ng distrito at sa mga pagtitipon sa paaralan, tulad ng mga miting ng Lupon ng Edukasyon (Board of Education), ELAC, SSC, at IEP. Upang humiling ng mga serbisyo, pakisagutan ang form para sa Paghiling ng Tulong sa Pangunahing Wika (Primary Language Assistance Request form). 

Puwedeng makompleto ang form sa wika ninyo sa tahanan at kailangan ninyong isauli ang nakompleto nang form sa guro ng inyong anak o sa kawani ng paaralan (3.6.3 & 3.6.4). Puwede rin ninyong kompletuhin ang online na bersiyon ng form sa seksiyon na “Libreng mga Serbisyo ng Pagsasalin at Interpretasyon (Free Translation and Interpretation Services)” ng www.sfusd.edu

Kung may reklamo kayo tungkol sa aming mga serbisyo sa pagsasalin/interpretasyon, puwede ninyong kompletuhin ang form para sa pagrereklamo (complaint form) sa wika ninyo sa tahanan, at isauli rin ito sa paaralan ng inyong anak. Makukuha rin ang form na ito sa website ng distrito (3.6.5). 

Hindi puwedeng gamitin ang mga interpreter na hindi kuwalipikado ng Distrito (kasama na ang mga estudyante at iba pang bata) para sa interpretasyon, maliban na lamang sa mga sitwasyong emergency. 

This page was last updated on November 14, 2022