3.6.6 Mga Karapatan ng mga Estudyanteng Undocumented (Walang Dokumentasyon)

Mga Karapatan ng mga Estudyanteng Undocumented (Walang Dokumentasyon)

Ligtas na kanlungan ang San Francisco Unified School District para sa lahat ng mag-aaaral, anuman ang estado ng kanilang pagiging mamamayan. May karapatan ang bawat estudyante na pumasok sa paaralan anuman ang estado sa imigrasyon ng bata o ng mga miyembro ng pamilya ng bata. May karapatan ang lahat ng estudyante, kung natutugunan nila ang mga paamantayang pederal at ng estado, na makatanggap ng mga serbisyo ng paaralan, kasama na ang mga libre/murang pagkain ng paaralan, transportasyon at iba pang serbisyong pang-edukasyon. (Polisiya ng Lupon ng SFUSD  5145.10 Pagbibigay ng Proteksiyon sa mga Karapatan ng mga Mag-aaral na Walang Dokumentasyon o Protection of the Rights of Undocumented Students; Resolusyon ng Lupon ng SFUSD Blg. 74-24A2 “SF Board of Education Commitment to Education of All Immigrant Children and Opposition to Recent ICE Raid [Ang Pananagutan ng Lupon ng Edukasyon ng SF sa Edukasyon ng Lahat ng Migranteng Bata at Pagtutol sa Pananalakay Kamakailan ng ICE]” Resolusyon Blg. 171-10A1 “Undocumented, Unafraid, United [Walang Dokumentasyon, Walang Takot, May Pagkakaisa]”). Itinatakda ng polisiya at resolusyon ng distrito ang mga sumusunod:

  • 1.  Pagkakaroon ng Pamamaraang Makakuha ng mga Rekord o Impormasyon: Hindi dapat magtanong ang kawani ng distrito tungkol sa estado ng imigrasyon ng estudyante, tulad ng paghingi ng green card, papeles sa pagiging mamamayan o numero ng social security. Iiwasan ng mga kawani ng distrito na humingi/magtago ng anumang impormasyon tungkol sa estado sa imigrasyon sa mga nakasulat na rekord ng estudyante. Anumang kahilingan ng mga Opisyal ng ICE para sa impormasyon tungkol sa estudyante ay isasangguni sa Opisina para sa mga Usaping Legal (Legal Office) upang matiyak ang pagsunod sa batas pederal at pang-estado. Mahigpit na lilimitahan ang pagsunod sa anumang may bisang kautusan ng korte sa mga itinatakda ng kautusang iyon.
  • 2.   Pagkakaroon ng Paraan para Mapuntahan ang mga Estudyante sa Campus:  Napagpasyahan ng Lupon ng mga Paaralan (School Board) na malamang na humantong ang pagkakaroon ng mga Opisyal o Kinatawan ng Imigrasyon sa paaralan sa pagkagambala ng lugar na pang-edukasyon.  Dahil dito, sinumang Opisyal o Kinatawan ng Imigrasyon na may intensiyong pumasok sa paaralan ng SFUSD ay kailangan munang abisuhan ang Opisina ng Superintendente o ang Legal Office ng kanyang intensiyon, nang may sapat na panahon upang makagawa ng mga hakbang ang Distrito para makapagbigay ito ng emosyonal at pisikal na kaligtasan sa mga estudyante at kawani, at mapahintulutan ang Superintendente at ang Legal Office ng oportunidad na marepaso ang kahilingan, at sa gayon, mapagpasyahan kung aaprubahan ang pagkakaroon ng paraan para mapuntahan ang estudyante. 
    • Hiihilingin sa mga Opisyal o Kinatawan ng Imigrasyon na direktang kokontak sa paaralan na pumunta sa SFUSD Central Office sa 555 Franklin para humingi ng pag-apruba na makapunta sa paaralan mula sa Opisina ng Superintendente o sa Legal Office. Ang mga Opisyal o Kinatawan ng Imigrasyon na hindi papayag na pumunta sa mga Sentral na Opisina (Central Offices) ay hihilinging manatili  sa punong tanggapan (main office)/lugar para sa pagtanggap ng mga bisita (reception area) ng paaralan, habang pinag-aaralan ng Sentral na Opisina ang kahilingan.  
    • Sa minimum, inaasahan sa mga Opisyal o Kinatawan ng Imigrasyon na sundin ang mga naipatutupad na gabay at limitasyon ng ahensiya ukol sa pagpasok sa mga paaralan at pagpunta sa estudyante. Gayon pa man, bukod sa pagsunod sa gayong polisiya, ang pagrerepaso ng Superintendente at ng Opisina para sa mga Usaping Legal ang nagbibigay ng proteksiyon sa pagiging pribado ng estudyante at naglilimita sa pagpasok at paglapit hanggang sa pinakasukdulang pinahihintulutan ng batas. 
  • 3. Ang Proseso Kapag Nakulong, o Na-deport o Napalabas ng Bansa ang mga Magulang:  Kapag nalaman ng paaralan na nakulong at/o na-deport ang magulang/tagapatnubay ng estudyante, kokontakin ng paaralan ang lahat ng numero na nasa emergency card ng estudyante upang matukoy ang kamag-anak o tagapag-alaga na awtorisadong alagaan ang estudyante habang wala ang mga magulang. Mahalagang may pinakabagong impormasyon ang emergency card ng estudyante at nagtataglay ito ng impormasyon sa pagkontak sa lahat ng kamag-anak o tagapag-alagang may awtorisasyon na alagaan ang estudyante.
  • 4. Maghandog ng mga Sentralisadong Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon:  Magtatayo o magpapalawak ang Distrito ng sentralisadong mapagkukunan ng tulong at impormasyon (central resource) na may kinakailangang kakayahan na suportahan ang mga estudyanteng walang dokumentasyon at pamilyang magkakaiba ang estado, kasama na ang mga sumusunod, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito: pagsasanay sa mga tagapayo, at guro na nakikipagtrabaho sa mga migrante at walang dokumentasyong estudyante at kanilang pamilya ukol sa mga usaping tulad ng karapatan na makapagkolehiyo, pinansiyal na tulong para sa kolehiyo, mga oportunidad para sa pag-eempleyo at karera, at iba pang problema na posibleng magkaroon sila; pangangalap at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga oportunidad para kumita ng pera; mga internship at pagsasanay na hindi nangangailangan ng numero ng social security; pagkakaloob ng mga makukuhang tulong at impormasyon o toolkit ukol sa batas at regulasyon para sa makatarungang pagkakaroon ng mga oportunidad na pang-edukasyon; pagkakaroon ng kapaligirang pampaaralan na malaya sa pambu-bully at diskriminasyon; legal, medikal, pabahay, at iba pang uri ng tulong; at pakikipagtulungan sa mga organisasyong naaangkop ang kultura at wika at may kakayahan sa pagkakaloob ng mga suporta at oportunidad sa mga estudyanteng walang dokumentasyon.
  • 5. Tagapag-ugnay para sa mga Migrante o Refugee (takas mula sa digmaan o politikal na represyon) o Immigrant & Refugee Liaison:  Magkakaloob ang Distrito sa mga middle at high school ng tagapag-ugnay o liaison na may kakayahang kinakailangan para mag-alok ng suporta at makukuhang tulong at impormasyon sa mga estudyanteng walang dokumentasyon at pamilyang magkakaiba-iba ang estado, kasama na ang mga sumusunod, ngunit hindi nalilimitahan sa mga ito: pagtatayo ng mga club sa paaralan, kagaya ng Dreamers Club, o ng kumpidensyal na grupong nagbibigay-suporta sa mga estudyanteng walang dokumentasyon sa pamamagitan ng programang Wellness; pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga oportunidad para kumita ng pera, mga internship, at pagsasanay na hindi nanga-ngilangan ng numero ng social security; pagkakaloob ng mga makukuhang tulong at impormasyon o toolkit sa paaralan at sa pamamagitan ng mga pagtitipon ng magulang o kumperensiya sa iba’t ibang wika para sa legal, medikal, pabahay, at iba pang uri ng tulong; at pakikipagtulungan sa mga organisasyong naaang-kop ang kultura at wika at may kakayahan sa pagkakaloob ng mga suporta at oportunidad sa mga estudyanteng walang doku-mentasyon; pagkakaroon ng koneksiyon sa mga lokal na katu-wang sa komunidad upang magkaloob ng mga workshop sa iba’t ibang wika na dinisenyo at nang maturuan ang mga estudyante ng tungkol sa kanilang mga karapatan, kung paano maging ligtas hangga’t maaari batay sa kanilang magkakaibang katayuang legal, at kung paano mag-organisa ng kanilang mga komunidad at alyado; at pagtatakda ng katumbas na naaangkop sa edad na programang pansuporta sa mga paaralang elementarya.

Nagkakaloob ang seksiyon na ito ng buod ng mga resolusyon ng Board. Repasuhin ang buong nilalaman ng mga resolusyong ito.

This page was last updated on October 28, 2022