3.6.7 Notipikasyon: Pangako ukol sa Edukasyon ng Lahat ng Imigranteng Bata at Pagtutol sa Pananalakay ng ICE

Notipikasyon: Pangako ukol sa Edukasyon ng Lahat ng Imigranteng Bata at Pagtutol sa Pananalakay ng ICE

(Buod ng Resolusyon Blg. 74-24A2 ng Lupon ng Edukasyon ng SFUSD)

Noong Abril 24, 2007, pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon ang Resolusyon ng Lupon ng SFUSD Blg. 74-24A2, na Pananagutan sa Edukasyon ng Lahat ng Migranteng Bata at Pagtutol sa mga Pagsalakay ng ICE Kamakailan. Sa Resolusyon, ipinahayag ng Lupon ng Edukasyon ang pananagutan nito na magkaloob ng pampublikong edukasyon, anuman ang estado sa imigrasyon ng bata, at itinakda nito ang mga sumusunod na patakaran na dapat sundin ng mga kawani ng Distrito. Kung walang anumang naaangkop na batas o regulasyong pederal, pang-estado o lokal, o lokal na ordinansa o pasya ng hukuman, susundin ng Distrito ang ganitong gawi: 

  1. Hindi tratatuhin ng mga kawani ng Distrito nang magkakaiba ang mga estudyante, sa layong  mapag-alaman ang kanilang paninirahan batay sa kanilang estadong undocumented (dayuhang walang mga dokumento para sa paninirahan);
  2. Hindi magtatanong ang mga kawani ng Distrito tungkol sa estado ng imigrasyon ng estudyante, kasama na ang pangangailangan ng dokumentasyon ng legal na estado ng estudyante, kagaya ng paghingi ng green card o papeles ng pagkamamamayan, sa pinaka-unang pagpaparehistro, o sa anumang panahon;
  3. Hindi gagawa ang mga kawani ng Distrito ng makatwirang pagtatanong sa estudyante o kanyang pamilya sa layuning ilantad ang estado sa imigrasyon ng bata o kanyang pamilya; 
  4. Hindi itatakda ng mga kawani ng Distrito sa mga estudyante na mag-aplay para numero ng Panlipunang Seguridad (Social Security), at hindi rin dapat itakda ng Distrito sa mga estudyante na magbigay ng numero ng social security;
  5. Kung mayroong mga tanong ang magulang at/o mga estudyante tungkol sa estado ng kanilang imigrasyon, kailangang isangguni sila ng kawani ng paaralan sa Tanggapan para sa Imigrasyon at Pagpapatupad ng Customs o Adwana (Customs Enforcement Office, “ICE”);
  6. Pangkalahatang polisiya ng Distrito na huwag pahintulutan ang sinumang indibidwal o anumang organisasyon na pumasok sa paaralan kung maggagambala ang pang-edukasyong lunan ng pagbisita.  Napag-alaman ng Lupon ng Paaralan na kapag naroroon ang ICE, malamang na makapagdulot ito ng pagkagambala sa lunang pang-edukasyon. Dahil dito, ipadadala ang anumang kahilingan ng ICE na bumisita sa paaralan sa Tanggapan ng Superintendente para mapag-aralan bago gumawa ng desisyon na pahintulutan sila ng akses sa paaralan.
  7. Kailangang ipadala ang lahat ng mga kahilingan ng ICE para sa mga dokumento ipadala sa Tanggapan ng mga Legal na Usapin (Legal Office), na siyang magpapasya, nang may konsultasyon sa Superintendente, kung puwedeng mailabas ang mga dokumento sa ICE.

Kailangang makatanggap ang lahat ng magulang ng bagong polisiyang ito ng Distrito para lubusang mabigyan ng impormasyon ang mga pamilya ng kanilang mga karapatan. Kailangan ding magkaloob ng mga nakasalin na kopya sa mga magulang. Lahat ng paaralan ay kailangang magkaroon ng kopya ng Resolusyon at lahat ng paaralan ay itinatakdang sumunod sa mga pangka-lahatang patnubay at prinsipyo na nasa Resolusyon. Pangwakas, kokunsultahin ang  Konseho ng mga Komunidad na Nagsasalita ng Dalawang Wika (Bilingual Community Council) ng SFUSD, ang ELAC – Tagapayong Komite ng mga Mag-aaral ng Ingles (English Learners Advisory Council), BAIRC, ang Magkakaugnay na Samahan para sa Edukasyon sa Batas ng mga Migrante (Immigrant Legal Education Network), ang Komisyon para sa Karapatan ng mga Migrante (Immigrants Rights Commission) ng SF, ang Tanggapan ng Mayor), at iba pang pangkomunidad na organisayon ng mga migrante, at nang maging kasangkot sila sa pagsubaybay sa matagumpay na pagpapatupad sa polisiyang ito.

 

This page was last updated on October 28, 2022