3.6.8 Form para sa Paghiling ng Programa sa Wika

Kung hindi inihahandog ng paaralan kung saan naka-enroll ang inyong estudyante ang isang partikular na programa sa wika, puwede kayong magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng pagkompleto sa form na ito.

Kung mayroong hindi bababa sa 30 estudyante na naka-enroll sa paaralan, o hindi bababa sa 20 estudyante na nasa parehong antas ng grado, na hihiling ng magkakapareho o malaki ang pagkakapareho na uri ng programa sa wika, pagpapasyahan ng Superintendente o ng itinalaga nito kung posibleng maipatupad at maipagpatuloy ang hinihiling na programa. Para sa iba pang impormasyon ukol sa itinatakdang ito ng estado, tingnan ang Edukasyon sa California para sa Pandaigdigang Ekonomiya (California Education for a Global Economy, Ed.G.E.) Inisyatiba.

This page was last updated on February 14, 2023