Pagbuo ng Ligtas na Kapaligiran sa Paaralan

Pakitingnan din ang tsapter 7.5 para s areklamo ukol sa pambu-bully o pang-aapi; ang tsapter 7.6 para sa mga reklamo ukol sa pangha-harass, at ang tsapter 7.7 para sa mga reklamo ukol sa pag-uugaling ibinubunsod ng pagkasuklam.

This page was last updated on October 28, 2022