3.7.1 Mga Sebisyo para sa Pagsuporta sa Kabataang LGBTQ

Mga Sebisyo para sa Pagsuporta sa Kabataang LGBTQ

Magmula noong 1990, naglalayon na ang Mga Serbisyo para sa Estudyanteng LGBTQ (LGBTQ Student Services) na magkaloob sa mga paaralan ng mga rekurso at suporta ng distrito upang matugunan ang mga pangangailangan ng bakla, lesbiana, bisexual (dalawa ang kasarian), transgender (tumatawid ng kasarian), queer (pumapatungkol sa nauna nang mga katawagan), at questioning (inaalam pa ang kasarian) na kabataan at pamilya. Matatagpuan ang iba pang impormasyon sa www.sfusd.edu/lgbtq 

This page was last updated on October 28, 2022