3.7.2 Transgender (Tumatawid ng Kasarian), Non-Binary (Hindi Eksklusibong Babae o Lalaki) at Gender Non-Conforming (Hindi Sumusunod sa Tradisyonal na Kasarian) na Kabataan

Transgender (Tumatawid ng Kasarian), Non-Binary (Hindi Eksklusibong Babae o Lalaki) at Gender Non-Conforming (Hindi Sumusunod sa Tradisyonal na Kasarian) na Kabataan

Pinagtitibay ng Administratibong Regulasyon 5145.4 ng SFUSD ang karapatan ng transgender (tumatawid ng kasarian), non-binary (hindi eksklusibong babae o lalaki) at gender non-conforming (hindi sumusunod sa tadisyonal na kasarian) na mga estudyante na

  • matawag ng pangalan at pronoun o panghalip na tumutugma sa identidad ng kanilang kasarian ayon sa naipahayag ng estudyante;   
  • Paggamit ng banyo, locker room (taguan ng gamit) o iba pang pasilidad na naaayon sa identidad ng kasarian batay sa naipahayag ng estudyante; paglahok sa itinatakdang pananamit o dress code, klase sa gym, atletika, mga kompetisyon o anumang sitwasyon kung saan pinaghihiwalay ang mga estudyante sa mga aktibidad o programa ng paaralan (kung baga, diskusyon sa klase, field trip) nang naaayon sa kanilang identidad ng kasarian batay sa naipahayag ng estudyante.   

Form para sa Pagbabago ng Impormasyon sa Talaan ng mga Estudyante (Roster Information Change Form)

Kailangang magkompleto ng form ang mga magulang at tagapatnubay na gustong baguhin ang pangalan at/o palatandaan ng kasarian (gender marker) ng estudyante sa talaan ng paaralan, at nang maiayon ito sa identidad ng kasarian na ipinahayag ng estudyante, at kailangang isumite ang form na ito sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center).  

Hanapin ang enrollment forms online.

Para sa iba pang impormasyon ukol sa mga karapatan ng estudyanteng LGBTQ, bisitahin ang: www.sfusd.edu/lgbtq o kontakin ang mga kawani ng Mga Serbisyo para sa Estudyanteng LGBTQ (LGBTQ Student Services) sa LGBTQ@sfusd.edu. 

 

This page was last updated on November 14, 2022