3.7.3 Edukasyon at mga Pagtitipon para Maiwasan ang Karahasan

Edukasyon at mga Pagtitipon para Maiwasan ang Karahasan

Lumalahok ang bawat estudyante ng SFUSD sa mga leksiyon sa klasrum na nagtuturo ng mga kakayahan para mabigyang-kalutasan ang mga tunggalian at maiwasan ang mga pakikipag-away. Nagsasagawa rin ang lahat ng paaralan ng mga pagtitipon para sa kamalayang pangkalusugan na nagtataguyod ng kaligtasan: Buwan para sa Kaligtasan at Pagpigil sa Karahasan (Safety and Violence Prevention Month), mga pagtitipong Palawakin ang Kapayapaan (Increase the Peace) at Buwan ng Dangal para sa mga LGBTQ (LGBTQ Pride Month). 

Nagbibigay-suporta ang SFUSD sa mga paaralan sa pamamagitan ng kurikulum sa pagpigil sa karahasan na nakabatay sa pananaliksik, pagsasanay sa mga kawani, mga materyales para sa mga bulletin board na pang-edukasyon, mga kontest sa paggawa ng poster, mga bidyo, at mga presentasyon sa teatro.

This page was last updated on October 28, 2022