3.7.5 Programa para sa Paggabay sa Mag-aaral (Student Mentor Program)

Programa para sa Paggabay sa Mag-aaral (Student Mentor Program)

Ang Programa para sa Paggabay sa Mag-aaral ng  SFUSD (Paggabay para sa Tagumpay  o Mentoring For Success) ay programa sa paggabay na nakabase sa paaralan at nagkakaloob ito sa mga estudyante mga napakakuwalipikado at epektibong patnubay na siyang naghihikayat sa kanila sa mga gawain para sa pagpapahusay ng mga taglay na yaman (asset building), at nang mapahusay pa ang mga kakayahan para sa tagumpay sa paaralan, mas madalas na pagpasok sa klase, at mataas na pagtingin sa sarili. Ipinapares ng programa ang mga bata sa mga mapagkalingang nakatatandang patnubay nang 1:1 o modelo ng programang para sa maliit na pangkat. Kasama sa mga patnubay o mentor ang mga kawani ng paaralan kagaya ng mga guro, tagapayo at principal. Nakikipagkita ang bawat bata sa kanyang patnubay nang hindi bababa sa isang beses kada linggo, sa loob ng 30 to 60 minuto. Nakatutulong sa mga bata ang matibay na relasyon sa mapagkalingang nakatatanda para magkaroon ng mga personal na kakayahan at kakayahan sa pakikitungo sa iba, at makaiwas sa mga kilos at gawing maglalagay sa kanila sa panganib. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang https://www.sfusd.edu/mentoring-for-success.

This page was last updated on November 14, 2022