3.8.1 Proseso ng Pagpili sa Pag-eenroll

Proseso ng Pagpili sa Pag-eenroll

Ang SFUSD ay may proseso kung saan nakapipili sa pagpapatala o pagpapa-enroll (choice enrollment). Puwedeng hilingin ng estudyante na mabigyan ng puwesto sa alinmang paaralan sa loob ng distrito. Kung mayroong higit na pangangailangan kaysa sa mga puwesto (seats) na makukuha sa isang paaralan, grado o programa, pinagpapasyahan ang mga pagtatakda (assignments) sa pamam-agitan ng proseso ng pagkakaroon ng tie-breakers (pamamaraan ng pagpili ng mananalo) na nag-iiba-iba sa mga paaralang elementarya, middle school at high schools, at sa mga programa sa wika. Para sa higit na detalyadong paglalarawan ng proseso ng pagpapatala, su-mangguni sa Gabay sa Pag-eenroll (Enrollment Guide) ng SFUSD na matatagpuan sa www.sfusd.edu sa pamamagitan ng paghahanap sa Gabay sa Pag-eenroll (Enrollment Guide).

Pumunta sa www.sfusd.edu/schools/enroll para sa pinakabagong form para sa pag-aapply (application form) at mapagkukunan ng tulong at impormasyon na nasa iba’t ibang wika.

This page was last updated on October 28, 2022