3.8.10 Mga Opsiyon para sa Pagpasok sa Klase: Mga Alternatibong paaralan at Programang Pang-edukasyon

Mga Opsiyon para sa Pagpasok sa Klase: Mga Alternatibong paaralan at Programang Pang-edukasyon

Binibigyan ng awtorisasyon ng batas ng estado ang lahat ng distritong pampaaralan na itaguyod ang mga alternatibong paaralan. Binibigyang depinisyon ng Kodigo sa Edukasyon 58500 ang isang alternatibong paaralan bilang paaralan o hiwalay na pangkat ng mga klase sa loob ng isang paaralan na pinapatakbo sa isang paraan na dinisenyo para:

  • (1) Malubos ang mga pagkakataon para mapagyaman pa ng mga estudyante ang mga positibong bagay na pinahahalagan (positive values) kagaya ng pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan, inisyatiba, kabutihang-loob, pagkukusang-loob, kahusayan sa pamamaraan, katapangan, pagiging malikhain, pagkakaroon ng responsibilidad, at kaligayahan. 
  • (2) Makilala na nagaganap ang pinakamahusay na pag-aaral kapag natututo ang estudyante dahil gusto niyang matuto.
  • (3) Pagpapanatili ng sitwasyon sa pag-aaral kung saan higit na binibigyang-diin ang pagkakaroon ng estudyante ng sariling motibasyon, at hinihikayat siya sa sariling interes.  Posibleng ibinunga ang mga interes na ito, sa kabuuan man o sa bahagi lamang, ng mapagpipiliang proyekto sa pag-aaral na iniharap sa kanyang mga guro.
  • (4) Malubos ang pagkakataon para tulong-tulong na malinang ng mga guro, magulang at estudyante ang proseso ng pagkatuto at ang nilalamang tinatalakay nito.  Magiging tuloy-tuloy at permanenteng proseso ito.
  • (5) Malubos ang pagkakataon na patuloy na magbigay-tugon ang estudyante, guro at mga magulang sa nagbabagong mundo, kasama na ang komunidad kung saan naroon ang paaralan, ngunit hindi nalilimitahan lamang dito.

Sakaling interesado ang sinumang magulang, estudyante o guro sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga alternatibong paaralan, magkakaroon ang Superintendente ng mg Paaralan sa County at ang administratibong opisina ng distritong ito ng mga kopya ng bata na makukuha para sa inyong impormasyon. Partikular na binibigyang awtorisasyon ng batas na ito ang mga interesadong tao na humiling sa tagapamahalang lupon ng distrito na magtayo ng mga alternatibong programang pampaaralan sa bawat distrito. 

Nakalista sa ibaba ang mga alternatibong mapupuntahan:

Ang Independence High School, na matatagpauan sa 1350 7th Avenue, ay sumasalamin sa mayamang kultura at magkakaibang populasyon ng San Francisco. Nagkakaloob ang high school ng alternatibong pagkakataon na pang-edukasyon sa mga estudyante na nakakuha na ng hindi bababa sa 60 na credit sa high school. Binibigyang-prayoridad ang mga estudyante na makakapagtapos sa loob ng isang taon. Pinahihintulutan ng independiyenteng pag-aaral ang mga estudyante na magpatuloy ng sekondaryang edukasyon tungo sa pagkakaroon ng high school diploma sa pamamagitan ng pagpasok sa paaralan nang minsan isang linggo, nang hindi bababa sa 45 minuto kada linggo sa ratio setting na 1 guro: 1 estudyante. Itinayo ang programang ito para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante na kailangang magtrabaho nang full o part time, pangalagaan ang anak, o lumahok sa isang propesyonal na programa para sa pagsasanay (hal., ballet), o iba pang sirkumstansiya kung saan hindi sila makapasok sa paaralan araw-araw.

Inaasahan sa lahat ng estudyante na makakompleto ng 35 oras ng independiyenteng pagtatrabaho kada linggo, na katumbas ng 7 klase na may 5 credit bawat isa. Puwedeng makompleto ang mga takdang-gawain sa bahay, sa aklatan, o sa paaralan. 

Puwedeng magtanong ang mga estudyante tungkol sa programang ito sa kanilang tagapayo (counselor) sa high school ng SFUSD kung kasalukuyan silang naka-enroll, o sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center). 

Ang Ida B. Wells High School, na matatagpuan sa 1099 Hayes, at ang Downtown High School, na matatagpuan sa 693 Vermont Street, ang mga paaralan para sa pagpapatuloy (continuation schools) na para sa mga estudyanteng kulang ng mga credit sa high school kung ihahabing sa ibang ka-edad. Ang mga estudyante na pinipiling mag-enroll sa continuation high school ay kailangang hindi bababa sa 16 taong gulang sa panahon ng pag-eenroll. Ang mga estudyante na 18 taong gulang na sa panahon na nagpapatala ay kailangang kumuha ng permiso ng principal bago maitalaga sa paaralan. Inaasahang papasok araw-araw ang mga estudyante para sa isang buong araw ng instruksiyon. Gayon pa man, mabibigyan ang mga estudyante ng oportunidad na makakuha ng mga high school credit sa pinabili na paraan dahil sa istruktura ng programa.

Ang mga estudyanteng bago sa SFUSD ay kailangan munang mag-report sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (EPS) sa 555 Franklin St. Kailangang talakayin ng mga estudyante na nasa SFUSD ang kanilang pagkakatanggap sa isang continuation school sa kanilang tagapayong pampaaralan, o sa Opisina para sa Mga Serbisyo sa Mag-aaral (OPS). Kailangang samahan ang lahat ng menor de edad ng kanilang magulang/ tagapatnubay. IIbinibigay ang mga klase batay sa espasyong makukuha. Ang mga kinakailangang dokumentasyon para sa pagpapatala ay kopya ng kasalukuyang transcript, kopya ng IEO kung nasa espesyal na edukasyon ang estudyante, patunay ng paninirahan, at kopya ng Rekord ng Pagpapabakuna. 

Dinisenyo ang Programa ng California na Edukasyon Para sa mga Nasa Edad ng Pagpasok sa Paaralan at Nagpapamilya Kasabay Nito (California School Age Families Education, Cal-SAFE) para maparami pa ang makukuhang serbisyo na nagbibigay ng suportang kinakailangan ng sinumang estudyante na malapit nang magka-anak/nag-aalaga ng anak, at nang higit pa silang magkaroon ng akademikong tagumpay at mapahusay ang kakayahan sa pagpapalaki ng anak, at upang magkaloob ng may kalidad na programa para sa pangangalaga/pagpapaunlad sa kanilang mga anak.

Ang Hilltop School, na nasa 1325 Florida Street, ay opsiyonal at alternatibong programa ng SFUSD na may karagdagang mga serbisyo na nagbibigay-suporta, kasama na ang pangangalaga sa bata, edukasyon sa pagiging magulang, programa para sa bokasyonal na karera na iniaalok sa paaralan. Boluntaryo ang pagpapatala sa Cal-SAFE, at may makukuhang mga serbisyo ng Cal-SAFE ang lahat ng mag-aaral ng SFUSD tulad ng nakalarawan sa itaas, naka-enroll man sa Hilltop o alinmang paaralan na SFUSD. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang Tagapag-ugnay ng Cal-SAFE sa pamamagitan ng Opisina ng Mga Serbisyo para sa Mag-aaral ng SF sa (415) 241-3030  o saofficeofpupilservices@sfusd.edu.

Ang Mga Paaralang Pangkomunidad ng County (County Community Schools), na may mga administratibong opisina na matatagpuan sa 727 Golden Gate ay nagkakaloob ng personalisadong kapaligirang pampaaralan sa mga estudyanteng nasa grado 6-12; inilalangkap ng paaralan ang kung saan ipinagsasama ang suportang akademiko at suporta sa mga kilos at gawi. Bukod sa pagkakaloob ng tradisyunal na kurikulum ng SFUSD, naghahandog din ang Mga Paaralang Pangkomunidad ng County ng indibidwalisado at bukod-tanging pagpoprograma, kagaya ng pag-aaral online; grupong nagbibigay-suporta na sosyal/ emosyonal, at pagpapayo sa pagiging handa sa karera at trabaho.    

Batay sa edad, pagpupuwesto at estado ng expulsion, may opsiyon ang mga estudyante na manatili sa mga programang ito o bumalik sa mga paaralan o programa ng Distrito. Inirerekomenda at ipinupuwesto ang mga estudyante ng Opisina ng Mga Serbisyo para sa Mag-aaral (OPS), at ine-enroll sila para sa mga klase sa pang-komunidad na pasilidad ng ating County.  Kapareho ng mga nakalarawan sa itaas ang mga kinakailangang dokumento para sa pagpapatala.  Pakikontak ang Opisina ng Mga Serbisyo para sa Mag-aaral (OPS) sa:  415) 241-3030 o sa officeofpupilservices@sfusd.edu, para sa karagdagang impormasyon. 

Ang Instruksiyon para sa mga Hindi Makalabas ng Tahanan o Homebound Instruction (Programa para sa Mayroong Pansamantalang Kapansanan) ay ipagkakaloob kung inaasahan na pansamantalang hindi makapapasok ang estudyante sa loob ng apat ng linggo o higit pa; kailangang matukoy ang haba at dahilan ng pagkakaratay ng lisensiyadong doktor.  Sa panahon ng pagkakaratay, tatanggap ang estudyante ng pangkalahatang edukasyon na 2 oras isang linggo na instruksiyon at tutukuyin ang mga oras para sa espesyal na edukasyon ng pangkat IEP. Kung inaasahang liliban ang estudyante nang mas kaunti sa apat na linggo, mananatili siyang naka-enroll sa paaralang nakatalaga sa kanya, at tatanggap ng takdang-aralin mula sa paaralang iyon. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga espisipikong pangangailangan para maging karapat-dapat sa programang ito, pakikontak ang Programang Pang-edukasyon para sa Hindi Makalabas ng Tahanan (Homebound Education Program) sa (415) 759-2895.

Puwedeng magturo ang Pribadong Tutor sa mga estudyante. Ang tutor ay kailangang may katibayan para sa pagtuturo (teaching credential) mula sa California para sa gradong tinuturuan, at ang instruksiyon ay kailangang para sa mga kursong dapat pag-aralan sa pampublikong paaralan. Kailangang ipagkaloob ang pagtu-tutor nang hindi bababa sa tatlong oras kada araw, sa pagitan ng 8:00 a.m. at 4:00 p.m., at para sa hindi bababa sa 175 araw kada taon ng kalendaryo. Tingnan ang Kodigo sa Edukasyon ng CA 48200 at 48224.) Ang sinumpaang salaysay (affidavit) na kinakailangan para sa pribadong paaralan ay hindi kinakailangan para sa tutor. 

Kung iniisip ninyong gusto niyong makakuha ng high school diploma ang estudyante mula sa regular na pampublikong paaralan, pakitandaan na hindi lahat ng pampublikong paaralan ay tumatanggap ng mga nalilipat na credit (transfer credits) mula sa tutor. Karamihan sa mga pampublikong high school ay tumatanggap lamang ng transfer credits mula sa isa pang high school na may akreditasyon. 

Ang mga magulang na gustong turuan ang kanilang anak sa bahay ay puwedeng magtayo ng pribadong paaralan sa kanilang tahanan. Gayon pa man, kung ang magulang ang siyang magiging guro, kailangang makakuha siya ng mga kredensiyal o ibang tao na may mga kredensiyal ang siyang dapat magturo. Itinatakda ng batas na mag-file ang pribadong paaralan ng Sinumpaang Salaysay ng Pribadong Paaralan (Private School Affidavit) online sa http://www.cde.ca.gov/sp/ps/. Ang “’pag-aaral sa tahanan (home schooling)’ ay sitwasyon kung saan ang mga magulang na walang kredensiyal ay nagtuturo sa kanilang mga anak, at sa mga anak lamang, sa bahay, gumagamit man sila ng correspondence course (kursong itinuturo sa pamamagitan ng koreo o digital na komunikasyon) o iba pang uri ng kurso – ay hindi awtorisadong eksempsiyon sa itinatakdang pagpasok sa pampublikong paaralan. Bukod rito, hindi nababago ng paghahain ng magulang ng affidavit na hinihingi sa pribadong paaralan ang magulang para maituring itong pribadong paaralan (Departamento ng Edukasyon ng California, Hulyo 2002.)”

Ang iba’t ibang Paaralang Tsarter (mga independiyenteng paaralan na tumatanggap ng pampublikong pondo) na may espesyalisasyon sa mga espisipikong larangan at grado, ay bukas sa pagpapa-enroll. Pinagkakalooban ang mga paaralang tsarter ng Lupon ng Edukasyon ng San Francisco ng tsarter, pero may kanya-kanyang proseso sa aplikasyon at pagpapatala ang bawat paaralang tsarter. Para sa listahan ng mga paaralang tsarter, puwede niyong tawagan ang Opisina ng mga Paaralang Tsarter (Office of Charter Schools) sa (415) 355-7323.

Ang Pag-eenroll sa Paaralan na nasa Ibang Distrito (Interdistrict Enrollment) ay opsiyon kung gusto ninyong pumasok sa isang pampublikong paaralan na nasa labas ng San Francisco Unified School District.  Gayon pa man, kailangang pumayag ang dalawang pampaaralang distrito sa ganitong kasunduan (pagbitiw sa estudyante San Francisco at pagtanggap sa estudante sa ibang distritong pampaaralan).  (Tingnan ang  Handbook Seksiyon 3.8.8)

This page was last updated on October 28, 2022