3.8.2 Mga Patakaran sa Pag-eenroll

Mga Patakaran sa Pag-eenroll

Ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center, EPC) ang Sentro para sa Malugod na Pagtanggap (Welcome Center) sa landas ng edukasyon sa SFUSD. May ilang Tagapayo sa Pagtatalaga (Placement Counselors) ang EPC na makatutulong sa inyo sa kabuuang proseso ng pagpapa-enroll, bago man sa SFUSD ang inyong anak, o pumapasok na sa paaralang SFUSD. Pumunta sa www.sfusd.edu/schools/enroll para sa pinakabagong form para sa pag-aapply (application form) at mapagkukunan ng tulong at impormasyon na nasa iba’t ibang wika.

Nagkakaloob din ng mga eksamen sa wika at Mga Serbisyo para sa Pagsusuri ng Transcript Mula sa Ibang Bansa (Foreign Transcript Evaluation Services). Puwede namin kayong tulungan sa anumang panahon sa kabuuan ng taon. 

Bukas kami mula 8:00am hanggang 4:30pm. Matatagpuan ang EPC sa:

Matatagpuan ang Punong Tanggapan (Main Office) ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center, EPC) sa:

Education Placement Center
555 Franklin Street, Room 100
San Francisco, CA 94102
(415) 241-6085.

Matatagpuan ang Southeast Office ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center, EPC) sa:

1520 Oakdale Avenue 
San Francisco, CA  94124
 
Tingnan ang EPC web pages para sa espesipikong mga oras.

Anong dokumentasyon ang kailangan ko kapag isinumite ko ang aking aplikasyon?

Kailangang magkaloob ang mga bagong estudyante ng mga sumusunod na orihinal na dokumento, kasama ng aplikasyon sa pag-eenroll: 

A. ID na may Larawan ng Magulang/Tagapatnubay

B. Patunay ng kapanganakan kasama na ang sertipiko ng kapanganakan (birth certificate) o opisyal na rekord sa ospital. Kung hindi naglalaman ng pangalan ng magulang/tagapatnubay, kinakailangan ng karagdagang pagpapatunay ng pagiging tagapatnubay.

C. Patunay ng address ng tahanan, na nagtataglay ng pangalan at address ng magulang/tagapatnubay. Kailangang magkaloob ng alinman ssa mga sumusunod na orihinal na dokumento na may petsang hindi lalampas sa nakaraang 45 araw:

 • Isa hanggang dalawang (1-2) mga singil sa mga serbisyo (utility bill) mula sa iba’t ahensiya tulad ng PG&E, tubig, cable, o basura. Walang singil para sa cell phone na tatanggapin.
 • Kapwa ang pagkakarehistro ng sasakyan at ang seguro ng sasakyan.
 • Seguro ng may-ari ng bahay (homeowner) o nangungupahan (renter).
 • Pahayag para sa buwis sa pag-aari (property tax statement).
 • Opisyal na sulat mula sa ahensiya para sa mga serbisyong panlipunan/serbisyo ng pamahalaan.
 • Patunay ng paglipat ng pamamay-ari (Grant deed), Titulo ng pag-aari, o kasunduan para sa pangungupahan (rental/lease) na may dokumentasyon ng may-ari.
 • Kasunduang Seksiyon 8. 
 • Affidavit ng pagiging residente na isinasagawa ng magulang o ng legal na tagapatnubay. 
 • Rekord ng kita (Pay stubs), nitong nakaraang 45 araw.
 • Pagpaparehistro ng botante (Voter registration), na kailangang may bisa pa.
 • Ang mga kasalukuyang estudyante na kalilipat pa lamang ay kailangang magkompleto ng form na Pagpapalit ng Address (Change of Addresss) at magkaloob ng patunay ng address sa EPC sa loob ng 14 araw ng paglipat.

Pagpapabakuna (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5141.31)

Bawat estudyante na nag-eenroll sa unang pagkakataon sa paaralang elementarya o sekondarya, preschool o programa sa pangangalaga at pag-unlad ng bata (childcare development) ng distrito, o aabante sa grado 7 ay kailangang magharap ng rekord sa pagpapabakuna mula sa anumang pribado o pampubliko na awtorisadong tagapagkaloob ng pangangalaga sa kalusugan, kung saan pinatutunayan na nakatanggap na siya ng mga kinakailangang bakuna alinsunod sa batas. Puwede lamang hindi papasukin ang estudyante sa paaralan o hindi isama sa mga kailangang bakunahan ayon sa pinahihintulutan ng batas. Kailangang agad na i-enroll ang mga homeless na bata at kabataang foster (nasa pangangalaga ng gobyerno) kahit na hindi pa sila makapagpakita ng mga rekord na karaniwang kinakailangan para sa pag-eenroll, kasama na ang mga medikal na rekord. Bukod rito, kailangang bigyan ang mga anak ng pamilyang militar ng 30 araw mula sa araw ng pag-eenroll para makakuha ng kinakailangang mga pagpapabakuna.  (Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5141.31)

Mangyaring tingnan ang “Gabay ukol sa mga Kinakailangang Pagpapabakuna para sa Pagpasok sa Paaralan (Guide to Immunizations Required for School Entry).”

Mga Medikal na Eksempsiyon o Hindi Pagkakasali sa Pagpapabakuna sa mga Estudyante.

Ang mga estudyanteng may medikal na eksempsiyon na alinsunod sa batas at ibinigay bago ang Enero 1, 2020 ay pahihintulutang magpatuloy sa pakaka-enroll hanggang sa mag-enroll sila sa susunod na “pangkat ng mga grado (grade span).” Binibigyang- depinisyon ang pangkat ng mga grado (grade span) ayon sa mga sumusunod:

 • (1) Kapanganakan hanggang preschool; 
 • (2) Kindergarten hanggang ika-6 grado; at 
 • (3) Ika-7 hanggang ika-12 grado. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan o Health and Safety Code) ng CA 120370)

Magmula Enero 1, 2021, pahihintulutan lamang ang mga pampaaralang distrito at opisina ng county na tumanggap ng mga pahintulot para sa medikal na eksempsiyon kung isusumite ang mga ito sa form na nilikha ng Departamento ng Public Health ng California (California Department of Public Health, CDPH), na kailangang kompletuhin ng lisensiyadong doktor o siruhano (surgeon) ng estudyante. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan o Health and Safety Code) ng CA 120372)

Eksamen sa Tuberculosis

Ang Pagtatasa ng Panganib na Magkaroon ng Impeksiyon na TB (Risk Assessment for TB infection) ng tagabigay ng medikal na serbisyo ang pangkalahatang itinatakda para sa pagpasok sa mga preschool at paaralang K-12 ng  S.F., at kailangang maisagawa ito sa loob ng 1 taon bago ang unang pagpasok sa paaralang TK/K-12 sa SF. (Ang mga bata na naeksamen na para sa preschool ay dapat ding maeksamen sa pagpasok sa TK-/K. Kung walang salik na pagkakaroon ng panganib o risk factors, kinakailangan ng pirma ng tagabigay ng serbisyo (provider) sa kalusugan na nagpapatotoo na WALANG SALIK NA MAGKAROON NG PANGANIB SA TB (NO RISK FACTORS FOR TB). Kung mayroon isa o higit pang panganib na magkaroon ng TB, kailangang magsagawa ang provider sa pangangalaga ng kalusugan ng pagrerepaso ng mga sintomas ng TB (TB symptom review) at magsagawa ng eksamen para malaman kung may TB (tuberculin na eksamen sa balat o interferon gamma release assay blood test o pag-eeksamen sa dugo/IGRA). Kailangang magbigay ang mga estudyante ng ebidensiya ng hindi pagkakaroon ng TB (TB clearance) bago ang pagpasok sa paaralan). Sanggunian: “Tuberculosis Screening Requirements at Preschool and K-12 School Entry (Mga Itinatakdang Pag-eeksamen para sa Tuberkolosis sa Pagpasok sa Paaralang Preschool at K-12)” Pangkat para sa Pagpigil sa Nakahahawang Sakit (Communicable Disease Prevention Unit) ng SFDPH, binago Marso  11, 2019)

Eksameng Pangkalusugan sa Kindergarten/Unang Grado

Kinakailangan ang nakompletong pisikal na eksamen sa unang pagpasok sa Kindergarten o unang grado. Kailangang isagawa ang pisikal na eksamen matapos ang ika-1 ng Marso ng taon ng pagpasok ng bata sa Kindergarten. Para sa mga nasa unang grado, kailangang isagawa ang eksamen nang hindi lalampas sa 18 buwan bago ang pagpasok. Ang kawalan ng ebidensiya ng pisikal na eksamen ay hahantong sa pagtanggi sa pagpapa-enroll.

May makukuhang mga Form para sa Kalusugan sa Paaralan sa sfusd.edu/services/health-wellness/health-requirements at sa tsapter 3.8.11 ng Handbook na ito.

Mga Mapagkukunan ng Bakuna at Pisikal na Eksamen

Ang mga sumusunod ang mga klinika para sa pampublikong kalusugan at klinikang maliit ang bayad/libre para sa mga pagpapabakuna, tuberculin na eksamen sa balat at pisikal na eksamen.

SF Health Network New Patient Intake Line para sa mga pampublikong klinika o murang klinika sa komunidad.   Tumawag sa  (415) 682-1740 para magtakda ng pakikipagkita.

Mga Klinikang Pantinedyer na Nagkakaloob ng Pangunahing Pangangalaga at Pagbabakuna o Primary Care and Immunizations (for students 12 years old and older)

 • 3rd Street Youth Center and Clinic
  1728 Bancroft Ave. 
  San Francisco, CA 94124
  Telepono: (415) 822-1707
 • Balboa Teen Health Center (nasa Balboa High School)
  1000 Cayuga Ave. Room 156
  San Francisco, CA 94112
  Telepono: (415) 469-4512
 • Cole Street Youth Clinic (nasa  Huckleberry Youth Multi-Service Center)
  555 Cole St.
  San Francisco, CA 94117
  Telepono: (415) 751-8181
 • Michael Baxter Clinic (nasa Larkin Street Youth Clinic)
  134 Golden Gate Ave. 
  San Francisco, CA 94102
  Telepono: (415) 673-0911 ext. 259
 • New Generation Health Center
  2500 18th St. 3rd Floor 
  San Francisco, CA 94110
  Telepono: (415) 502-8336

SF Child Health and Disability Prevention (CHDP)/"Gateway"

para makakuha ng pansamantalang buo ang pagkakasakop (full-schope) at libreng mga benepisyo ng Medi-Cal ang mga pamilyang may bata at kabataan (edad 0-18 taong gulang) na walang seguro (o hindi sapat ang seguro) at mababa hanggang katamtaman ang kita sa panahon ng serbisyo. Tumawag para magtakda ng pakikipagkita: 

 • (415) 575-5700 para sa Ingles
 • (415) 575-5704 para sa Spanish
 • (415) 558-4036 para sa Tsino o iba pang wika

Para sa mga estudyanteng sakop ng Medi-Cal o walang seguro, pakikontak ang: 

Mga Serbisyo para sa mga Estudyante at Pamilya (Student and Family Services)
1515 Quintara Street
San Francisco, CA 94116
Telepono: (415) 242-2615

This page was last updated on November 14, 2022