3.8.7 Mga Itinatakda para sa Paninirahan (Residency Requirements ng mga Estudyante)

Mga Itinatakda para sa Paninirahan (Residency Requirements ng mga Estudyante)

Paninirahan (Residency) 

Ipinapalagay na ang tahanan ng menor de edad ay ang legal na tahanan ng (mga) magulang o tagapag-alaga na may pisikal na kustodiya ng menor de edad. Para makapag-enroll sa SFUSD, kailangang patuloy na manirahan ang magulang/legal na tagapatnubay ng estudyante sa San Francisco sa panahon ng aplikasyon at sa kabuuang panahon ng pagkaka-enroll sa SFUSD.   

Hindi nasasakop ng polisiyang ito sa paninirahan ang mga estudyante na homeless. 

Depinisyon ng Paninirahan

Para sa layunin ng polisiyang ito, ang residente ay isang indibidwal na full-time na umookupa sa tirahan na matatagpuan sa San Francisco, at na, sa anumang araw, ay malamang na matatagpuan sa nakasaad na address kapag wala sa trabaho o paaralan. Sa pagtukoy ng lugar ng paninirahan, kailangang sundin ang mga sumusunod na tuntunin: 

  • a. Ito ang lugar kung saan nananatili ang tao, kapag hindi ipinapatawag sa ibang lugar para sa pagtatrabaho at iba pang espesyal o pansamantaalng layunin, at ito rin ang lugar na binabalikan niya sa panahon ng pamamahinga.
  • b. Iisang lugar lamang ang puwedeng maging tirahan.
  • c. Hindi maaaring mawala ang isang tirahan hanggang sa makakuha ng isa pang tirahan.
  • d. Ang tirahan ng magulang/tagapatnubay kung saan pinananatili ng walang asawa na menor de edad ang kanyang pamamahay ang siyang tirahan ng gayong walang asawa na menor de edad na anak.
  • e. Nababago lamang ang tirahan sa pamamagitan ng pagsasama ng aksiyon at intensiyon. 

Kapag nagkahiwalay ang mga magulang at nakatira sila sa magkaibang address, kailangang pisikal na tumira ang estudyante sa magulang na nasa San Francisco nang hindi bababa sa 50% ng panahon sa kabuuan ng regular na akademikong taon. 

Hindi ituturing na paninirahan ang pansamantalang pagtira sa San Francisco, para sa layuning pumasok sa paaralan ng SFUSD. Ang tao na nagmamay-ari ng lugar sa San Francisco, ngunit hindi nakatira sa San Francisco, ay hindi ituturing na residente. 

Mga Kailangang Dokumento

Binabalangkas ng Administratibong Regulasyon ng SFUSD 51111 ang mga dokumento para mapatunayan ang paninirahan, at nang makapag-aplay o makapag-enroll sa pampublikong paaralan sa San Francisco. 

Kinakailangan din ang mga dokumentong ito para sa anumang pagbabago ng address, at maaaring hilingin mula sa mga transisyonal na estudyante na papasok ng ika-6 o ika-9 na grado. 

Mga Espesyal na Sitwasyon 

Puwede ring magpatunay ng paninirahan ang estudyante sa pamamagitan ng pagkakaloob ng opisyal na dokumentasyon na isa siyang menor de edad na legal nang wala sa kontrol ng magulang o tagapag-alaga (emancipated minor); nasa itinakda ng hukumang pangangalaga ng lisensiyado na tahanang foster, tahanan ng pamilya, lisensiyadong institusyon para sa mga bata sa nasasakupan ng SF; nananatili sa ospital o pangangalagang residensiyal sa SF para sa pagpapagamot ng pansamantalang kapansanan; nakatira kasama ng nakatatanda na nagkakaloob ng pangangalaga; o nakakuha ng permisong distrito sa distrito (interdistrict permit).  osibleng tanggihan ang pagpapa-enroll sa isang partikular na paaralan kapag nagpasya ang kawani ng Distrito na nakatira ang estudyante sa tagapag-alaga sa halip na sa magulang para sa layuning pumasok sa partikular na paaralan. 

Iniuutos sa Superintendente na ibalangkas ang iba’t ibang uri ng dokumentasyon na ituturing na nakasasapat sa Administratibong Regulasyon. 

Undocumented (Walang Legal na Dokumentasyon sa Dayuhang Bansa) na Mga Estudyante 

Ginagarantiya sa sinumang bata na may pamilyang naninirahan sa San Francisco ang pagkakaroon ng libreng pampublikong edukasyon sa SFUSD. Walang pamilya ang tatanggihan ng akses sa paaralan nang dahil sa estado ng kanilang imigrasyon. 

Pagpapatunay ng Paninirahan 

Posibleng siyasatin taon-taon ng Superintendente o ng itinalaga nito, sa pagpapasya ng Superintendente, ang paninirahan ng estudyante, at magtago ng kopya ng (mga) dokumentong iniharap bilang pagpapatunay ng paninirahan sa ipinag-uutos na permanenteng rekord ng estudyante. 

Kapag makatwirang naniniwala ang Superintendente o ang kanyang itinalaga na may makatuwirang pagsususpetsa na nagkaloob ng mali o hindi kapani-paniwalang ebidensiya ng paninirahan ang magulang/tagapag-alaga ng estudyante, may awtorisasyon ang Superintendente o ang kanyang itinalaga na gumawa ng mga makatwirang pagsusumikap para alamin kung natutungunan ng estudyante ang mga pangangailangan para sa paninirahan ng Distrito.

Para mapatunayan ang paninirahan, inirereserba ng SFUSD ang karapatan na humiling ng karagdagang mga dokumento at/o magsagawa ng imbestigasyon. Dahil puwedeng magbago ang paninirahan para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya sa kabuuan ng akademikong taon, posibleng siyasatin ng SFUSD ang paninirahan sa anumang panahon, o magtakda ng patunay ng patuloy na paninirahan sa iba’t ibang pagitan ng panahon (halimbawa, buwan-buwan, tuwing ika-tatlong buwan, taon-taon) ayon sa itinuturing na naaangkop, kasama na ang mga gradong transisyonal. Ang Direktor ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Education Placement Center) ang inaatasan na mamahala sa mga imbestigasyon para sa paninirahang palsipikado. Posibleng gamitin ng Direktor ng EPC ang mga kawani ng Distrito o pribadong imbestigador para magsagawa ng imbestigasyon sa paninirahan ayon sa ituturing na makatwiran ang pagkakaangkop ng Direktor ng EPC o ng kanyang itinalaga.  

Mga Estudyanteng Lumilipat ng Tahanan 

Kapag lumipat ang magulang/tagapatnubay na may pisikal na kustodiya ng (mga) estudyante sa bagong address sa anumang panahon matapos magsumite ng aplikasyon para sa pagpapa-enroll, kailangan niyang magsumite ng form na Pagpapalit ng Address sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa loob ng 14 araw matapos ang paglipat. Ang mga estudyanteng lilipat sa labas ng San Francisco ngunit gustong manatili sa paaralan ng SFUSD ay kailangang mag-aplay para sa permiso sa pagitan ng mga distrito (interdistrict permit) mula sa bagong distrito ng tirahan. Ipoproseso ang mga interdistrict permit nang naaayon sa mga patakaran ng Distrito.  

Kapag nabigo ang magulang/tagapatnubay na magsumite ng form na Pagpapalit ng Address sa loob ng 14 araw matapos ang kanilang paglipat, posibleng mapawalang-saysay ang pagpapa-enroll ng estudyante.

Pagpapawalang-saysay ng Pagkaka-enroll (Revocation of Enrollment) 

Kapag makatuwirang natukoy  ang Superintendente o kanyang itinalaga, sa kanilang pagpapasya, na nakabatay ang pagpapatala at/o pagkakatalaga sa paaralan ng estudyante sa mapanlinlang na  pahayag ng paninirahan, address, pagiging tagapatnubay/tagapag-alaga, o anumang iba pang maling impormasyon, ipawawalang-saysay ang pagkaka-enroll ng estudyante.

Mga Hindi Residente

Kapag napag-alaman ng Distrito na hindi residente ng San Francisco ang estudyante, tatanggalin sa pagkaka-enroll sa Distrito ang estudyante at itatakda sa kanyang mag-enroll sa paaaralan na siyang tunay na distrito ng kanyang tirahan.   Sa loob ng isang taon matapos ang pagpapawalang-saysay sa pagpa-enroll, hindi na magiging kuwalipikado ang estudyante sa pag-aapply para sa permisong interdistrict sa alinmang paaralan na labis-labis na ang mga estudyante (oversubscribed).   

Gayon pa man, agad na karapat-dapat na mag-aplay ang estudyante para sa permisong interdistrict para pumasok sa paaralang kulang sa estudyante (undersubscribed) na may espasyo sa panahon ng aplikasyon, kasama na ang kanilang orihinal na paaralan, kung undersubscribed ito. Ipoproseso ang gayong aplikasyong nang naaayon sa mga patakaran ng Distrito.

Mga Residente

Kapag napag-alaman ng Distrito na residente ng San Francisco ang estudyante, ngunit nakakuha siya ng pagtatalaga sa isang partikular na paaralan batay sa maling impormasyon, o kung lumipat siya sa San Francisco matapos madiskubre ng Distrito ang hindi pagiging residente,  tatanggalin ang estudyante mula sa pinagtalagahang paaralan na nakuha sa pamamagitan ng maling impormasyon, at muling ipa-eenrol sa isang under-subscribed na paaralan na may espasyo sa panahon ng muling pagpapa-enroll.* Ang mga residenteng napawalang-saysay ang pagpapatala dahil sa paglabag sa polisiyang ito ay hindi magiging kuwalipikado na lumahok sa anumang proseso ng choice placement (pagpatala sa paaralang nasa labas ng distrito o lugar ng estudyante) sa paaralang oversubscribed, sa loob ng isang taon, matapos ang pagpapawalang-saysay. 

*Isang eksepsiyon sa kautusang ito ang pagpapanatili sa mga residenteng napag-alamang lumalabag sa polisiya sa kanilang nakatalagang paaralan kung (1) isa itong paaralang undersubscribed, (2) may espasyo at wala nang natitira pang kahilingan na choice sa panahon ng pagpapawalang-saysay. 

Binibigyang depinisyon ang paaralang “undersubscribed” bilang paaralang hindi pa puno at walang natitirang kahilingang choice placement sa pagsisimula ng kasalukuyang akademikong taon. Binibigyang-depinisyon ang paaralang “oversubscribed” bilang paaralang puno na at mayroon pang natitirang mga kahilingang choice placement sa pagsisimula ng kasalukuyang akademikong taon.

Ang mga pamilyang napagpasyahang lumabag sa polisiyang ito ay sisingilin para sa panahon at gastusin na ginugol ng Distrito para makompleto ang imbestigasyon.  Kapag napawalang-saysay ang pagpapatala, hindi pahihintulutan ang permisong distrito sa distrito para sa pagpasok sa isang paaralan sa San Francisco, sa loob ng isang taon matapos ang pagpapawalang-saysay.

Bukod sa panunumbalik ng mga gastusin para sa imbestigasyon, nirereserba ng Distrito ang karapatan na maglunsad ng karagdagang legal na mga kasong sibil at kriminal laban sa mga indibidwal na nagsumite ng mapanlinlang na impormasyon sa Distrito para makapagpatala sa isang paaralang SFUSD, kasama na ang walang limitasyong pang-uusig para sa sakdal na paglabag sa Kodigo ng Pamahalaan § 12650 et seq. (at kasunod pa nito) dahil hindi sinunod ang  mga batas tungkol sa pagbibigay ng mga mapanlinlang na pahayag. Ipapasa ng Lupon sa Punong Abugado (General Counsel) ang awtoridad na makipag-ayos para sa sakdal laban sa mapanlinlang na pahayag tungkol sa paninirahan. 

Magpapadala ang Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon sa magulang/tagapag-alaga ng liham na nagbibigay-abiso sa kanilang ng paunang pagpapasya na hindi naninirahan ang estudyante sa San Francisco.   Ipagbibigay-alam sa magulang/ tagapatnubay na pinaghihinalaan ang estudyante na nakatira sa labas ng San Francisco; ililista ang pinaghihinalaang address sa labas ng San Francisco, at aabisuhan ang magulang/ tagapatnubay ng kanilang karapatan na tutulan ang paunang pagpapasyang ito sa loob ng 7 araw.

Pag-apela ukol sa Pagkakatanggi o Pagkakabawi sa Pagkaka-enroll

Kapag napagpasyahan ng Superintendente o ng itinalaga nito, matapos ang pag-iimbestiga, na hindi natutugunan ng estudyante ang mga itinatatakda ng distrito ukol sa paninirahan, at tinanggihan nito ang pag-eenroll ng estudyante sa distrito, magkakaloob siya ng pagkakataon sa magulang/tagapatnubay ng estudyante na i-apela ang pasyang ito. (Kodigo sa Edukasyon 48204.2, Polisiya ng Lupon ng SFUSD 5111.1)

This page was last updated on October 28, 2022