3.9.1 Polisiya ng SFUSD ukol sa Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)

Polisiya ng SFUSD ukol sa Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)

(Polisiya ng Lupon o Board Policy ng SFUSD 5030)

Bisyon ng Programa ng SFUSD para sa Polisiya ng Wellness ang magtaguyod ng kapaligiran kung saan ang pagpili ng mabuti sa kalusugan ang pinakamadali at pinakagustong piliin ng mga estudyante, kawani at pamilya. Ipinapakita ng pananaliksik sa site ng Polisiya ukol sa wellness na lubos na impluwensiyal na mga salik o factor ang mga nagtatakda sa kalusugan sa lipunan (social determinants of health), kasama na ang pisikal na kapaligiran, pamamaraang makakuha ng malinis na tubig at sariling pagkain may kabuluhan sa kultura, at malaki ang impluwensiya ng mga ito sa kalusugan at kagalingan ng tao.  Ipinapakita rin ng pananaliksik na espesipiko sa San Francisco na may napakalaking pagkakaiba sa kalusugan na wala sa proporsiyong nararanasan ng ilang populasyon batay sa sosyo--ekonomikong kalagayan at lahi/etnisidad. 

Napalawak na ng SFUSD ang mga pamamaraan sa pagkakaroon ng masustansiyang pagkain at tubig, habang tinapos na ang pagbebenta ng soda at hindi masustansiyang meryenda sa lahat ng paaralan, at sa gayon, matanggal ang mga pagkakaiba sa kalusugan sa ating mga komunidad at mahikayat ang mga estudyanteng magkaroon ng pinakamagandang panlipunan, emosyonal, at pisikal na kalusugan. 

Kasama sa Wellness Policy ng SFSD ang:

  • mga patnubay sa nutrisyon para sa lahat ng makukuhang pagkain sa kampus ng paaralan sa araw ng pagpasok;
  • mga patnubay para sa fundraising (pangangalap ng pondo)/ food sales (pagtitinda ng pagkain) sa kampus;
  • mga patnubay na pangnutrisyon para sa mga pagkain sa mga selebrasyon sa klasrum, mga pabuya, at proyekto; 
  • mga tunguhin para sa edukasyon tungkol sa nutrisyon, pisikal na gawain, at iba pang mga gawain para maitaguyod ang kagalingan sa katawan at isip ng mga estudyante. 

Hinihikayat ng Polisiya sa Wellness ng SFUSD ang lahat ng kawani na maging modelo ng holistikong mga pag-uugali sa kalusugan para sa mga estudyante, pamilya, kawani at komunidad ng paaralan. 

Natutugunan ng Polisiya sa Wellness ng SFUSD ang lahat ng Probisyon ng Batas ng 2010 para sa Malulusog at Malaya sa Gutom na Bata (Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010, HHFKA), at nagkakaloob sa lahat ng paaralan ng balangkas upang aktibong makapagtaguyod ng kalusugan at wellness ng mga estudyante, kawani at pamilya. Para sa iba pang impormasyon, pakibisita ang: www.sfusd.edu/bewell

This page was last updated on December 7, 2022