3.9.8 Kampus Kung Saan Walang Sigarilyo o Tobacco-Free, at Walang E-Cig

Kampus Kung Saan Walang Sigarilyo o Tobacco-Free, at Walang E-Cig

Itinatakda ng San Francisco Unified School District na hindi dapat magkaroon ng produkto ng sigarilyo, tabako, at elektronikong vaping sa mga kampus nito. Ipinagbabawal ng SFUSD ang paggamit ng produkto ng sigarilyo, tabako, at vaping, sa anumang panahon, sa mga gusaling pag-aari o inuupahan ng distrito, sa mga pag-aaari ng distrito, at sa mga sasakyan ng distrito.

Pagve-vaping at Paninigarilyo o Paggamit ng mga Produkto ng Tabako (sa mga Middle School at High School) 

Puwedeng lumahok ang mga estudyanteng naninigarilyo o nagve-vape sa isinasagawa sa paaralan na sesyon para sa pagkakaroon ng kaalaman (awareness session) kung saan kasama ang nars ng paaralan, social worker, o tagapayo (counselor),  at/o puwede rin silang mairekomenda sa programa para sa pagtigil sa paninigarilyo o pagve-vape (cessation program) sa bawat middle school (panggitnang paaralan) at high school (mataas na paaralan) ng SFUSD.   

Tingnan ang 4.4.2 Kurikulum sa Edukasyon ukol sa Kalusugan (Health Education Curriculum) para sa iba pang impormasyon.
 

This page was last updated on November 14, 2022