3.9.9 Programa para sa Pagkakaroon ng Condom (Condom Availability Program)

Programa para sa Pagkakaroon ng Condom (Condom Availability Program)

Bilang bahagi ng komprehensibong programa upang maiwasan ang impeksiyong HIV  (Human Immunodeficiency Virus), na siyang nagdudulot ng AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), iba pang STI (Sexually Transmitted Infections o Impeksiyong Kumakalat sa Pamamagitan ng Pakikipagtalik), at pagbubuntis, makakukuha ang mga estudyante sa lahat ng middle school at high school ng SFUSD ng mga condom sa kani-kanilang paaralan nang may makukuhang suporta at konsultasyon mula sa mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan.

May makukuhang pasalita at/o nakasulat na impormasyon ang lahat ng estudyante, at idniidiin ng mga ito na ang hindi pakikipagtalik o abstinence lamang ang paraan na 100% ang pagiging epektibo para maiwasan ang pagbubuntis at mga impeksiyong nakukuha sa pakikipagtalik, at hindi nito kinukunsinti o hinihikayat sa anumang paraan ang mga seksuwal na gawain sa pagitan ng mga menor de edad o sa mga ito. Makatatanggap ang mga estudyante ng karagdagang impormasyon, ayon sa naaangkop at kinakailangan, ukol sa tamang paggamit ng mga condom at ang pagiging epektibo ng mga ito. May kasama ring impormasyon sa mga condom ukol sa klinikang mapupuntahan ng kabataan. Boluntaryo ang partisipasyon ng mga estudyante sa programang ito at naaayon ito sa Kodigo ng Pamilya (Family Code) at Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan  (Health and Safety Code)  ng California, na nagpapahintulot sa mga estudyante na humingi ng kumpidensiyal na mga serbisyo para sa reproduktibong kalusugan.

Puwedeng makakuha ang mga estudyanteng nasa high school ng condom sa mga Wellness Center o iba pang itinalagang lugar. Magbibigay din ng kaugnay na impormasyon sa mga lugar na iyon at puwedeng makakuha ng condom mula sa mga naatasan at nabigyan na ng pagsasanay na mga kawani ng Wellness Center. Mayroon ding makakausap na lisensiyadong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan para sa konsultasyon at para magsangguni ng mga karagdagang mapagkukunan ng impormasyon, kung kinakailangan.

Puwedeng makakuha ang mga estudyanteng nasa middle school ng condom, kapag mayroong naaangkop na sesyon sa social worker ng paaralan o sa school district nurse, at nang matukoy ang mga isinasaaalng-alang na panganib at makonekta ang mga estudyante sa mga naaangkop na mapagkukunan ng impormasyon at suporta, ayon sa pangangailangan.

This page was last updated on November 14, 2022