3.9.11 Notipikasyon: Programa para sa Mga Opsiyon sa Pagsingil (Billing Option Program) ng Lokal na Ahensiyang Pang-edukasyon Local Educational Agency (LEA) ng California

Notipikasyon: Programa para sa Mga Opsiyon sa Pagsingil (Billing Option Program) ng Lokal na Ahensiyang Pang-edukasyon Local Educational Agency (LEA) ng California

Ang San Francisco Unified School District (SFUSD), sa pakikipagtulungan sa Mga Departamento ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Edukasyon (Departments of Health Services and Education), ay may programa na nagpapahintulot na maibalik ang pera ng Distrito sa pamamagitan ng pederal na pera ng Medicaid para sa mga piling serbisyong pangkalusugan (kagaya ng, ngunit hindi limitado sa, mga wasto ang pagkakapaliwanag na pagsusuri sa kalusugan para sa espesyal na edukasyon o special education health assessments) na ipinagkakaloob sa mga kuwalipikadong estudyante sa paaralan. 

Alinsunod sa mga kautusan at patnubay ng Lokal na Ahensiyang Pang-edukasyon, ipinapabatid namin sa inyo na posibleng ipadala ang mga rekord ng mga kuwalipikadong estudyante sa ahensiya para sa paniningil (billing agency) at ipadadala  ang mga ito sa kumpidensiyal na pamamaraan. May hawak na kontrata ang aming vendor (kumpanyang nagbebenta) sa Distrito at mayroong espisipikong kasunduan tungkol sa pagiging kumpidensiyal ng kontrata, at nang matiyak na hindi isisiwalat ang impormasyon sa maling paraan. Itinatakda rin ng kontratang ito na anumang isisiwalat na impormasyong pangkalusugan o medikal ay lubos na sumusunod sa Pederal na Batas para sa Paglilipat ng Segurong Pangkalusugan at Pagkakaroon ng Pananagutan (Federal Health Insurance Portability & Accountability Act, HIPAA).

Hindi mababago ng programang ito ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan na kasalukuyang ipinagkakaloob sa mga estudyante. Hindi itatanggi sa mga estudyante ang mga serbisyong kinakailangan nila para makapasok sa klase.

 

This page was last updated on October 28, 2022