3.9.16 Notipikasyon: Abiso ukol sa mga Pestisidyo ng Batas ng 2000 ukol sa Malulusog na Paaralan (Healthy Schools Act of 2000)

Notipikasyon: Abiso ukol sa mga Pestisidyo ng Batas ng 2000 ukol sa Malulusog na Paaralan (Healthy Schools Act of 2000)

Itinatakda ng Batas Para sa Malulusog na Paaralan  ng California ng 2000 na abisuhan ng lahat ng pampaaralang distrito ng California ang mga magulang at tagaptnubay tungkol sa paggamit ng pestisidyo sa paaralan. Itinatakda ng Batas na: 

  • 1. Kailangang pagkalooban ang mga magulang at tagapatnubay ng taunang nakasulat na notipikasyon tungkol sa mga pestisidyo na inaasahang gagamitin ng pampaaralang distrito sa kabuuan ng taon, kasama na ang pangalan ng pestisidyo at ang (mga) aktibong sangkap.

Bilang bahagi ng Plano Para sa Pagtugon sa West Nile Virus ng Lungsod at County ng San Francisco, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health, DPH), isang lisensiyadong kompanya na namamahala sa pagsugpo ng mga peste, at nagtatrabaho sa ilalim ng direksiyon ng DPH at ng SFUSD, o sa mga limitadong sirkumstansiya, ang mga kawani ng SFUSD ay pana-panahong maglalagay ng mga kemikal sa storm drain catch basins (mga lagusang nangongolekta ng tubig-ulan) at iba pang lokasyon sa labas, na may hindi gumagalaw na tubig sa lahat ng paaralan ng SFUSD,  at nang makontrol ang mga lamok na nagdadala ng sakit:

Mga Aktibong Sangkap Mga Karaniwang Inilalagay na Komersiyal na Produkto
Bacillius thuringiensis subspecies israelensis (“BTI”) Mosquito Dunks (10.31% BTI, Summit Chemical, Numero ng Rehistrasyon sa EPA 6218- 47)
(S)-Methoprene (“methoprene”, CAS #65733-16-6)

Altosid XR Briquets (2.1% methoprene, Wellmark International, Numero ng Rehistrasyon sa EPA 2724-42)

Altosid Pellets Water Soluble Packets (Mga paketing natutunaw sa tubig, WSP) (4.25% methoprene, Wellmark International, Numero ng Rehistrasyon sa EPA2724-448)

Altosid Pellets (4.25% methoprene, Wellmark International, Numero ng Rehistrasyon sa EPA2724-448)
Petroleum Oil (“hydrotreated light naphthenic distillate”, CAS #64742-53-6 Golden Bear GB-1111 Mosquito Larvicide (pamatay sa lamok) (98.7% petroleum oil)

Wala nang iba pang naka-plano o naka-iskedyul na paglalagay ng mga pestisidyo sa looob o sa paligid ng mga nasasakupang pag-aari ng SFUSD. Sa kaso ng mga agarang pangangailangan para sa kalusugan at kaligtasan (kadalasang malalang pagdami ng mga pulgas o daga) o ng panganib na magkaroon ng malalang istruktural na pagkasira sa pasilidad ng SFUSD dahil sa pamumuksa ng anay, posibleng gamitin ang iba pang pestisidya bukod sa mnakalista sa itaas. Aabisuhan nang maaga ang mga magulang at tagapatnubay ukol sa mga apektadong paaralan bago magsagawa ng anumang paggamit ng pestisidyo.

  • 2. Kailangang makagawa ng sistema ng pagpapalista (registry), para makahiling ang mga magulang at tagapatnubay ng nakasulat na abiso bago ang indibidwal na paggamit ng pestisidyo sa espesipikong paaralan.

Puwedeng humiling ng mga nakasulat na notipikasyon gamit ang form na nasa tsapter 3.9.19: “Kahilingan para sa Indi-indibidwal na Pag-aabiso ukol sa Paglalagay ng Pestisidyo (Individual Pesticide Application Notification)”

Sa pamamagitan ng US Mail (koreo), ipadala ang inyong nakompleto nang form para sa paghiling sa:

San Francisco Unified School District
Environmental Health Office
135 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94102
Attention: HSA Notification Request

Sa pamamagitan ng fax, ipadala ang inyong nakompleto nang form para sa paghling sa: (415) 355-7305. Pakisulat ang “HSA Notification Request” sa papel na nasa harapan ng ipina-fax.

Sa pamamagitan ng email, ipadala ang impormasyong hinihingi sa form sa: hsa2000@sfusd.edu.

Pakisama ang  “HSA Notification Request” sa linya para sa subject ng inyong email, at isama rin ang lahat ng impormasyon na hinihingi sa form

Depende sa dami ng mga kahilingan para sa mga notipikasyon, puwedeng isagawa ang mga abiso nang isa-isa sa pamamagitan ng koreo o e-mail, o sa pamamagitan ng sulat na ipinamamahagi sa lahat ng estudyante ng ipaaralan para iabot ng mga estudyante sa magulang o tagapatnubay.

Makahahanap kayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pestisidyo at pagpapababa ng paggamit sa pestisidyo sa website ng Departamento para sa Regulasyon ng mga Pestisidyo na nasa apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/.   

(Kodigo sa Edukasyon ng CA 17608 et. seq. (at ang mga sumusunod), at 48980.3. Kodigo sa Pagkain at Agrikultura o Food and Agricultural Code 13180 et. seq.)

This page was last updated on October 28, 2022