3.9.5 Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon ukol sa Kalusugan at Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon ukol sa Kalusugan at Wellness (Kagalingan ng Katawan at Isip)

May mayamang bukal ng makukuhang rekurso sa SFUSD ang mga pamilya para magbigay-suporta sa kalusugan, pag-unlad, kaligtasan, at akademikong tagumpay ng mga anak. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bata na mapabuti pa ang kanilang kalusugan at kagalingan ng katawan at isip, lumilikha tayo ng malalakas na estudyante na regular na pumapasok sa eskuwelahan at nagtatagumpay sa loob at labas ng klasrum. Sa paaralan ng inyong anak, puwedeng kontakin ng mga pamilya ang Social Worker ng Paaralan, Nars ng Pampaaralang Distrito (School District Nurse), o ang Programang Wellness para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programang pangkalusugan. 

Puwede ring kontakin ng pamilya ang Dibisyon para sa Pagbibigay-Suporta sa Mag-aaral, Pamilya & Komunidad (Student, Family & Community Support Division ng SFUSD, Opisina para sa mga Programang Pangkalusugan (Office of School Health Programs), sa (415) 242-2615 o sa www.sfusd.edu/services/health-wellness para sa karagdagang impormasyon. Ikokonekta kayo sa naaangkop na kawani para masagot ang inyong mga katanungan.

This page was last updated on November 14, 2022