3.9.7 Mga Opsiyon sa Seguro sa Kalusugan

Mga Opsiyon sa Seguro sa Kalusugan

Puwede ninyong kontakin ang social worker ng inyong paaralan, ang nars ng pampaaralang distrito, o ang Programa para sa Kagalingan ng Katawan at Isip (Wellness Program) ng high school para sa tulong upang makakonekta sa mga serbisyo para sa pangkomunidad na kalusugan at sa seguro para sa kalusugan, kasama na ang Medi-Cal at Gateway Medical. Ang “Gateway” ang pangalang ibinigay sa espesyal na proseso kung saan ang pamilyang may mga bata at kabataan (edad 0-18 taong gulang) na anak, walang seguro (o hindi sapat ang seguro), at mababa hanggang katamtaman ang kita, ay puwedeng makakuha ng pansamantala, buo ang pagkakasakop (full-scope), at walang bayad na benepisyo sa Medi-Cal sa lokal na klnikang sertipikado ng CHDP (Child Health and Disability Prevention o Kalusugan ng Bata at Pag-iwas sa Sakit), kung kailangan ng bata ng isa sa mga sumusunod na well child exam (kompletong pisikal na eksaminasyon at pagsusuri sa paglaki at pag-unlad):

  • Taunan at Kompehensibong Well Child exam
  • Komprehensibong Pag-eeksamen sa Paaralan (Comprehensive School Examination)

Pakitingnan ang Flyer o Polyeto ng CHDP Gateway para sa iba pang impormasyon. 

Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang www.sfhsa.org/services/health-food/medi-cal . 
Posibleng kuwalipikado ang mga estudyante at kanilang pamilya para sa libre o mas murang seguro sa kalusugan sa pamamagitan ng Batas para sa Abot-kayang Pangangalaga (The Affordable Care Act). Mag-enroll na ngayon online sa www.CoveredCA.com.
 

Para sa tulong na indibidwal na pag-aasikaso (one-on-one), pakitawagan ang Covered CA sa (800) 300-1506 o bisitahin ang 

SF BenefitsNet

1440 Harrison Street
San Francisco, CA 94103
Telepono: (415) 558-4700
www.sfhsa.org

Mga Nakakatulong na Link:

  • Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health, SFDPH) ng San Francisco
    Website:  www.sfdph.org/dph
  • Aplikasyon para sa tulong medikal at tulong sa pagkain at pera
    Website: www.mybenefitscalwin.org

Walang seguro? Healthy San Francisco

Ang Healthy San Francisco ay programa para sa mga taong may edad na 18-64 at dinisenyo ito para maging abot-kamay at abot-kaya ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng San Francisco na walang seguro at hindi kuwalipikado para sa  Covered California o Medi-Cal.

Website:   healthysanfrancisco.org

Numero ng Telepono: 415-615-4588

Samahan para sa Kalusugan ng Komunidad  (Community Health Network, CHN)

kailangang magkaroon ng seguro para sa ilan sa mga serbisyong ito. Kasama sa mga pangunahing bahagi ng pagbibigay-serbisyo ang pangunahing pangangalaga o primary care (ipinagkakaloob sa iba’t ibang lugar sa kabuuan ng  Lungsod), espesyalistang pangangalaga, pangangalaga sa maikling panahon (acute care), pangangalaga sa tahanan, pangmatagalang pangangalaga at pangangalagang pang-emergency. Kung kailangan ninyo ng eksamen para sa TB o kung kailangan ng anak ninyo ng eksameng pisikal, bumisita sa isa sa mga Sentrong Pangkalusugan (Health Center) ng lungsod para sa libre o murang pangangalaga. May listahan ng mga klinika na matatagpuan sa https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/medSvs/hlthCtrs/default.asp  o tawagan ang SF General Hospital sa  415-206-8000 para sa mga katanungan tungkol sa anumang medikal na sitwasyon.

Puwede rin kayong tumawag sa 311 mula sa area code na 415 para makipag-usap sa mga serbisyo para sa kostumer (customer service) ng San Francisco para mahanap ang sentrong pangkalusugan na pinakamalapit sa inyo. 

This page was last updated on October 28, 2022