Tsapter 4: Mga Inaasahan sa Mga Akademikong Gawain ng Estudyante

Mga Inaasahan sa Mga Akademikong Gawain ng Estudyante

Nakadetalye sa tsapter na ito ang mga akademikong polisiya ng distrito  at mga inaasahan nito sa gawaing akademiko.  Ibinabalangkas ng tsapter ang mga patnubay sa pagpasok sa klase at kung paano nakikipagtrabaho ang distrito sa mga pamilya kapag maraming pagliban ang estudyante. Kasama rito ang mga akademikong polisiya, kasama na ang paggagrado, promosyon, at pagtatapos o graduation. 

Tinitingnan ng SFUSD ang edukasyon  na marami ang dimensiyon, at kasama sa tsapter na ito ang impormasyon tungkol sa kurikulum ng distrito sa sining biswal at mga sining ng pagganap (peforming arts), sosyo-emosyonal na pagkatuto, at edukasyon sa kalusugan. 

This page was last updated on October 28, 2022